Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for landsbyråd i Kværs-Tørsbøl-Snurom

§ 1

Navn

Rådets navn er “Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.

Landsbyrådet er stiftet 18.05. 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune

For definition af området se vedlagte kort.

§ 2

FORMÅL

Landsbyrådets formål er, at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets beboere.

Landsbyrådet er områdets talerør i lokalråd og kommune.

Landsbyrådet sørger for oplysning til områdets beboere fra de i området værende foreninger, lokalråd og kommune.

§ 3

VALG

Landsbyrådet består af 7 -10 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere.

Landsbyrådets medlemmer vælges på generalforsamling.

Beboere over 18 år med registreret bopæl i området er valgbare og har ret til at deltage i generalforsamling og de dertil knyttede valghandlinger.

Landsbyrådets medlemmer vælges for 2 år

Der vælges yderligere 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år.

 Landsbyrådet konstituerer sig med formand, næst-formand og kasserer.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 Man kan skriftligt tilkendegive ønske om opstilling

§ 4

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, og indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Indkaldelse bringes ved lokale opslag og via Landsbyrådets medier.

Dagsorden for Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter :

1.     Velkomst v. formanden

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af referent

4.     Formandens beretning

5.     Kassererens beretning med regnskab

6.     Valg

7.     Indkommende forslag
(Indkommende forslag skal være landsbyrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamling.)

8.     Eventuelt

Yderligere punkter kan tilføjes af foreningen efter punkt 7

§5

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal af landsbyrådet ytrer ønske herom. Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel og offentliggøres lige som ordinær generalforsamling.

Desuden skal bestyrelsen indkalde til borgermøde såfremt mindst 30 stemmeberettigede beboere ytrer ønske herom.

§6

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling og skal vedtage med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§7

NEDLÆGGELSE AF LANDSBYRÅDET

Eventuel nedlæggelse af landsbyrådet skal vedtages på 2 hinanden følgende møder i landsbyrådet og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling.

Eventuelle økonomiske midler videreføres til et nyt godkendt landsbyråd eller lignende organ. Hvis et sådan ikke eksisterer føres pengene tilbage til kommunen.

§8

ØKONOMISKE BINDINGER

Landsbyrådets medlemmer hæfter ikke personligt for de for landsbyrådet indgåede forpligtelser, for hvilke alene landsbyrådet hæfter med dens respektive formue.

Landsbyrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbyrådets formue eller udbytte af nogen art. Landsbyrådet modtager driftstilskud fra Sønderborg Kommune, og har desuden ret til at søge eksterne midler til specifikke projekter.

Landsbyrådet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Landsbyrådets regnskabsår følger kalenderåret.

 

 

Vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling d. 6. marts 2024.