Tørsbøl Vandværk

Bestyrelsen har nu lagt hjemmesiden for Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk ind her på landsbyrådets hjemmeside.

Opbygningen bliver mere simpel, men skal stadig indeholde det, der er brug for i forbindelse med drift og oplysningspligt i Tørsbøl Vandværk, ift. myndigheder og forbrugere.

Seneste nyhedsbrev kan læses her (er også rundsendt på mail og i postkasser til dem uden mail)

Hermed en status fra Tørsbøl Vandværk december 2019

Udsættelse af generalforsamling for Andelsselskabet
TØRSBØL VANDVÆRK til ny dato: 
Torsdag den 1. oktober 2020

Da der den seneste tid i lokalområdet har været konstateret flere Corona tilfælde vælger bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen en måned. 

Således indkaldes hermed til generalforsamling i Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00 på Kværs skole, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Godkendelse af takstbilag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der i vedtægterne står, at generalforsamlingen afholdes i februar. Dette er dog fundet af mindre betydning og alternativet; ikke at gennemføre en generalforsamling pga. denne vedtægtsformulering, er ikke en mulighed, da der er brug for godkendelse af regnskab og takstblad samt afholdelse af valg til bestyrelsen.