Spring til indhold

Skolebygninger i Kværs

 Skolebygninger i Kværs.

Der har i tidens løb været 4 skolebygninger i landsbyen.

Takket være en forhenværende degn og førstelærer, Peter Petersen Olufsen, der var ansat ved skolen i tidsrummet 1869 til 1904, kender vi dem alle.

Den første skolebygning var i brug indtil 1807, hvor der bygges en ny et andet sted i byen. Den fik lov til at bestå til 1890, hvor den rives ned og erstattes af den bygning, der stadig ligger vest for kirken, og som var i funktion til 1948, hvor der må nye og tidssvarende lokaliteter til.

Den ældste kendte skolebygning beskrives af degn Olufsen således:

                   Den gamle skolebygning i året 1790.

Denne bygning lå på den vestvendte side af den bakke, hvor nu Kværs vindmølle ligger. Husets beliggenhed var fra nord til syd. Det 4 fag store skolelokale befandt sig i den sydlige del, og i resten var indrettet en familiebolig, der dog var ubeboet, fordi læreren beboede sit eget hus. Skolen havde vinduer mod øst, syd og vest.

Ved siden af indgangsdøren, der via en lille forstue i nordvæggen førte ind i klassen, var lærerens plads. Langs de andre tre vægge var der bænke til børnene, og foran disse stod almindelige borde. På den anden side af disse var der igen anbragt bænke, sådan at børnene sad over for hinanden. Midt i skolestuen stod løse bænke, men uden borde, de var bestemt for de mindste børn. Langs med væggene på loftet var der opslået brædder, der tjente som opbevaringssted for børnenes skolesager. Hvert barn var om vinteren forpligtet til dagligt at medbringe en tørv, der brugtes til opvarmning af lokalet.

“Den vestvendte side af den bakke, hvor nu Kværs vindmølle ligger ….” er det nuværende kirketoft, og bakken hedder stadig møllebakken, også uden vindmølle.

                            

Skolebygning nr. 2 fra 1807 til 189o.

Degn Olufsen beretter:

“Denne blev bygget af hele kirkesognet i året 1807. På den tid var det en meget smuk bygning, der til dels er bygget efter regeringens reglement. Hele bygningen havde 14 fag, hvoraf de 5 østlige udgjorde skolen. Indgangen var på nordsiden. De andre 9 fag var indrettet som lærerbolig.

I 1842 fik skolen en lærer nr. to, da Tørsbøl, hvor der som tidligere nævnt eksisterede en anneksskole, blev sammenlagt med Kværs til en skolekommune. Af denne grund blev der indrettet to skolelokaler; imellem disse etableredes et værelse til andenlæreren. Hovedindgangen var fra nu af fra syd. Bygningens øvrige del stod ubenyttet hen indtil året 1872, da den blev bygget om til tørvelade, lo og stald.

Samme år lod skolekommunen også den nuværende lærerbolig bygge. Denne er en 7-fags skifertækket og meget pænt indrettet bolig.”

Den nævnte lærerbolig består endnu. Det er Degnetoft nr. 20.

                   Skolebygning nr. 3 fra 1890 til 1948.

Degn Olufsens fortælling:

“Den gamle skolebygning var tækket med strå. Den nye skolebygning bibeholdt den gamles grundplan, men blev forlænget med 1 fag i den vestlige ende, for at toiletterne, der tidligere udgjorde en selvstændig bygning vest for skolen, kunne anbringes her. Af det gamle murværk blev kun en del af den østlige ende og vest- og sydvæggen af loen stående. De gamle bjælker og spær samt murstenene, så vidt de var brugbare, blev genanvendt ved nybygningen. Nedbrydningen påbegyndtes den 23. juni.

Fra 23. juni til 23.september blev eleverne i 1. klasse undervist i kirken, medens 2. klasse havde fået plads i præstegårdens forpagterbolig. Den 16. søndag efter Trinitatis, den 23. september, fandt den nye skoles indvielse sted.”

Bygningen står endnu. Det er Degnetoft nr. 18.

Ud fra Olufsen beskrivelse er der i denne bygning materiale fra skolebyggeriet i 1807. Genbrug er ingen ny opfindelse.

                   Den nuværende skolebygning fra 1948.

Efter en lang og ufrugtbar debat mellem Tørsbøl og Kværs om denne bygnings placering blev det til sidst besluttet at bygge skolen nord for amtsvejen Snurom/Søgård, nuværende Avntoftvej.

Oprindelig var planen, at der skulle bygges mellem Kværs og Tørsbøl og at de to skoler derved skulle sammenlægges. Denne særdeles praktiske og hensigtsmæssige ide strandede på en indædt debat om, hvem af de to førstelærere der skulle være skoleleder ved den nye skole. Uenigheden førte til, at der byggedes ny skole i Kværs på et stykke af præstegårdsjorden.

!952 måtte skolen udvides med et klasselokale, skolekøkken og sløjdlokale. 1967 blev der tilbygget  4 klasselokaler, fysiklokale og lærerværelse. Skolen i Tørsbøl blev nedlagt og Kværs skole var nu fuldt årgangsdelt.  1993 blev skolen atter udvidet med børnehaveklasse og musiklokale til det, den er i dag.