Referat fra møder i Landsbyråd 2019

December

Referat: 11/12-19

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 6.11. Begge dele godkendt.

Besøg af Rène Carstensen, som er interesseret i bestyrelses arbejdet.

Pkt. 2.            Iværksætterkøkken.  Aftaler og kontrakt med Pro-vins. Kontrakten med firmaet Pro-Vins, som laver fundraising er nu underskrevet. Beløbet på 125.000,- incl. Moms, betales via kassereren, ad flere gange. Ditte, fra Pro-Vins, får dækket sine udgifter til kørsel, som er med i de 125.000,-            

Pkt. 3             Indvielse af Kværs Forsamlingshus. Der blev givet 3 malerier til indvielsen af Kværs Forsamlingshus. De er malet af Christa Conradsen, Kværs. En, fin dag med god mad. Tillykke til alle med det flotte nye Forsamlingshus.

Pkt. 4.            Cykeltrailer  – se under evt.

Bookingkalender. Se under evt.

Pkt. 5.                 Fuglekasseprojekt –

Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar fra Jonas som er ny lærer på skolen. Intet nyt.

Pkt. 6.                 Bo-Tryg.  – se under pkt. 7

Skal vi lave et infomøde?

Pkt. 7.            Generalforsamling 2020                      Dato, hvor, hvad.  Generalforsamlingen afholdes den 26.2. 2020 kl. 19.00 i Multihallen.  Syd og Sønderjyllands politi vil komme og fortælle om – Bo trygt i Sønderborg kommune.Der vil blive omdelt flyer i området.

Pkt. 8.            Nyt fra Webmasteren  Jens Aage vil lægge et spørgeskema på hjemmesiden, som er sendt til Landsbyrådet – angående lånemuligheder, ved køb af hus, eller lignende i  området. 

Pkt. 9.            Nyt fra kassereren. Birger (kass.) siger god for budgettet. Niels Peter, har set på udgifterne til græsklipperlauget og der oprettes nu en særskilt konto, til dækning af udgifterne, på 5000,- pr.år.                      Buget til græsklipperlauget

Pkt. 10.          Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen . Niels Peter, har skrevet med Connie Skovbjerg om hjælp til ideer for,  at få flere og gerne yngre medlemmer i bestyrelsen.  

Pkt. 11.          Eventuelt  : Hardy, har undersøgt om der er mulighed for, at få blomsterfrø fra kommunen, eller at rådet selv indkøber dem. Evt. sammen med græsklipperlauget. Dette, for at få nogle vilde blomster i området for gavn for naturen og for glæde for os.

Jens Aage og Hardy undersøger nærmere om muligheden for navn på cykeltraileren

Blaffernationen. Niels Peter og Connie Skovbjerg, har været på tur med 2 blaffere. De, blev sat af flere steder for, at se om de blev taget med op og køre. Dette, er  måske en mulighed for, at køre flere i samme bil…Der, bliver måske arrangeret et blaffer ræs, undersøges nærmere.

Areal til salg på Lundtoftvej i Kværs. Kommunen, har et areal til salg – der kommer nærmere info.

Hans Jørgen, fortæller at menighedsrådet arrangerer noget i forbindelse med genforeningsåret. Landsbyrådet  forhørte sig om mulighed for et samarbejde om arrangementet.                            

Næste møde torsdag den 9.januar2020.kl.19.00

Ref. Bodil.      

November

Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.

Dagsorden: Onsdag 6.11.2019. kl. 19.00

Pkt. 1.            Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 10.10.2019. Godkendt   ingen kommentarer til referatet.

Pkt. 2.           Iværksætterkøkken.   Møde med fundraiser d. 5.11.Der har været møde med fundraiser Ditte Staun, fra Pro-Vins. Det ser lovende ud. Der vil blive lavet et tilbud om hvad der skal laves og hvad prisen vil være. Derefter skal der søges fonde…Tidshorisonten vil nok være 1-2 år.  Generelt et meget positivt møde.

Pkt. 3.            Landsbybussen – er afleveret til tiden. d. 28.10

Bookingkalender. – er blokeret, så der ikke er muligt, at gå ind på kalenderen.

Mobilitets foreningen. – bliver er del af landsbyforum. Der bliver senere afholdt valg til foreningen.

Pkt. 4.            Cykeltrailer – er nu ” opstaldet ” på Skelde Efterskole ( Adventure ) Skolen må bruge traileren for, at den kan stå der. Der vil blive lavet et skur, af skolen, hvor den kan stå.

Bookingkalender. Der bør laves en booking kalender til traileren. Hardy kontakter kommunen ang. kalenderen.

Pkt. 5.            Fuglekasseprojekt – intet nyt. Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar fra Jonas som er ny lærer på skolen.

Pkt. 6.            Bo-Tryg , man kan melde sig til foredraget .

Pkt. 7.            Nyt fra Webmasteren – Odder kommune, har henvendt sig ang. kør mæ` bænkene. De, vil gerne bruge ideen – og Jens Aage har givet ideen videre til dem. Generel snak om kalenderen ” Min Landsby ” . Kalenderen er ikke gratis – spørgsmål vedrørende kalenderen undersøges nærmere. Vi er med i en fælles kalender for vores område.

 Pkt. 8.            Nyt fra kassereren – fortalte om beholdningen og problemer med, at se de beløb, der kommer ind til græsklipper lauget. Skal vi have regler for udgifter til græsklipperlauget?  Der bør fremover laves et budget for græsklipperlauget. Der er indkøbt en ” Løvblæser ”.

Pkt. 9.            Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen – Niels Peter har snakket med Louise fra Skolen om, at prøve på, at finde forældre der ønsker, at deltage i bestyrrelsen. Skolen og landsbyrådet har mange opgaver, de arbejder sammen om.

Pkt. 10.          Eventuelt     – Tørsbøl Vandværk har bedt om, at bruge vores hjemmeside. Det er der givet tilladelse til. Der var en del snak om hvordan det kan gøres. Det undersøges nærmere.

Der har været møde i Landsbyforum, med personer fra Teknik og Miljø, Aase Nygaard og Jens-Kristian Mikkelsen. Et ikke særligt opmuntret møde. De er ikke særlig interesseret i det der foregår i vores område.

Julefrokost. – Gert, Hardy , Jens Aage og Niels Peter deltager.

Æbletræer – Der er ikke bevilliget nye æbletræer i år. Hardy, vil være med til, at flytte nogle af de ekstra træer der står i Tørsbøl – til der, hvor der er træer der er gået ud.

Næste møde onsdag 4.12.2019, kl. 19.00   – mødet er flyttet til onsdag den 11.12.2019                                                                                                                        

Oktober

Referat: 10/10

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 5.8.2019.   Ok

Pkt. 2.               Iværksætterkøkken.

Skolen har haft møde med Margit Fogh og Erik Thomsen fra SIS ang. Placering af tilbygningen og havde fået oplyst at bebyggelsesprocenten ville blive overskredet. Niels Peter har herefter gjort indsigelse til Morten Søndergaard Nielsen, med henvisning til brev af 27. august 2019, hvor By & Landskab, Jane Ruby Hansen skriver at sagen er OK.

Pkt. 3.                 Landsbybussen: Skal afleveres d. 28.10.

Mobilitetsforening er etableret med en midlertidig bestyrelse, hvilket tages op på næste møde i Landsbyforum, hvor der vælges en blivende bestyrelse og vedtægterne ændres, således at forening kommer under Landsbyforum.

Den midlertidige bestyrelse har søgt Landdistriktspuljen om penge til et nyt projekt. Denne ansøgning skulle være indsendt inden d. 1.10. (derfor den midlertidige bestyrelse)

Pkt. 4.                 Cykeltrailer

Traileren har været udlånt til efterskolen i Skelde.

Hardy arbejder med hvor traileren kan opstaldes. Skolens garage var i brug til andet formål.

Pkt. 5.                 Fuglekasseprojekt

Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar fra Jonas som er ny lærer på skolen

Pkt. 6.                 Global Kids

Stor succes og positiv omtale

Pkt. 7.                 Nyt fra Webmasteren

Jens deltog i et Projekt Zero møde, hvilket var meget ensidigt rettet mod salg af varmepumper og manglede nogle nuancer.

Pkt. 8.                 Nyt fra kassereren

Kassebeholdning ca. 170.000,-

Pkt. 9.                 Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen

Forslag til infobrev vedhæftes (kom med nye ideer og forslag

Pkt. 10.              Eventuelt

Rettelser til Landsbyfolder, da bussen afleveres fremsendes af Niels Peter

Næste møde onsdag 6.11.2019, kl. 19.00                                                                                                                                                                                                    September 

Referat:             fra den 4.9.2019

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den                                       5.8.2019.

Godkendt

Pkt. 2.               Iværksætterkøkken.

4.9. deltog Hans Jørgen og Niels Peter i et møde omkring køkkenet                              sammen med Connie, Åse, Anne og Carl Erik.

Det blev aftalt at kontakte firmaet Pro-vins for et evt. samarbejde                                omkring fundraising og evt. videre udarbejdelse af                                                          projektbeskrivelsen (referat fra mødet vedlægges)

Skolen er bedt om at deltage i et udvalg med 2-3 personer. For KTS                             Landsbyråd deltager Hardy, Jens Aage og Niels Peter.

Pkt. 3.             Landsbybussen

P.g.a. den gode økonomi blev det besluttet at Landsbybussen kører                           indtil d. 28.10.

Jens laver omtale på FB og på hjemmesiden samt blokerer for                                       booking efter d. 28.10.

Projektet med at skaffe en varig løsning på Landsbybusserne                                       fortsætter

Pkt. 4.            Cykeltrailer

Der skal skaffes et sted hvor traileren kan opbevares for vinteren.

Hardy undersøger mulighed for at låne garagen på skolen.

Cykelture fra klubhuset i Tørsbøl indstilles for året. Til næste år                                     afprøves muligheden for disse ture torsdag formiddage.

Pkt. 5            Fuglekasseprojekt

Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar                         fra Jonas som er ny lærer på skolen

Pkt. 7           Global Kids

Fredag d. 4. planlægger skolen en forestilling. Truppen ankommer til                          Kværs Idrætsfriskole d. 3. oktober kl. 8.30 og deltager i forskellig                                  undervisning m.m. hvor Global Kids optræder, her vil alle borgere vil                          blive inviteret.

Pkt. 6.         Nyt fra Webmasteren

Der er endnu ikke kommet gang i den fæles mailadresse som er lovet.

Pkt. 7.        Nyt fra kassereren

Der er ca. 200.000 kr. på kontoen, deraf er de kr. 100.000 til fundraising                    m.m. til køkkenet.

Pkt. 8.       Møde i Landsbyforum d.27.8.

Hans Jørgen og Niels Peter deltog

Pkt. 10.     Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Næste møde torsdag 10.10.2019, kl. 19.00

 

August

Dagsorden: 5.8.2019

Pkt. 1.          Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 6.6  OK.

Pkt. 2.           Iværksætterkøkken. Tur til Fødevarepark Skjern Enge d. 25.6. (Jens,                       Hardy, Hans Jørgen og Niels P.) Turen var i orden. Dog, var der                               ikke meget nyt, der kunne overføres til ” vores ”                                                         iværksætterkøkken. Selve projektet ligger ret stille lige nu. Niels                        Peter, har flere gange prøvet, at samle Conny Skovbjerg og de                              andre fra projektet til et møde. Dette er endnu ikke lykkes.

Pkt. 3.          Landsbybussen, hvornår skal vi stoppe? Der er penge til, at drive                              bussen indtil 1/10 – derfor opsiges aftalen med udgangen af                                  måneden. Jens sætter oplysningen på hjemmesiden. Der er brugt                        rigtig mange timer og mange penge på forsøget – dette er nu                                afprøvet og slutter herefter.

Pkt. 4.          Cykeltrailer. Der er endnu ikke den store efterspørgsel efter, at                              bruge traileren. Der bør optimeres med omtale og reklame. Dette                      tages op igen. Traileren skal have et nyt sted og stå, den                                        opbevaringen ved Hardy kun er midlertidig.

Pkt. 5            Fuglekasseprojekt. Der afventes til skolen er kommet godt i gang                           efter sommerferien.

Pkt. 6             Blomsterløg- Æbletræer. Plantning af blomsterløg sættes i bero,                             da  er ikke er den ønskede opbakning til, at deltage i opgaven.                             De æbletræer der er gået ud – erstattes af nye. Derudover bliver                        der ikke plantet nye træer.

Pkt. 7           Møde i skolen om Global Kids d. 19.8. kl. 19 – Landsbyrådet                                        deltager i mødet.

Pkt. 8           Affaldsindsamling. Hans Jørgen ønsker ikke, at fortsætte som                                  tovholder for indsamlingen. Tak, til dig Hans Jørgen for de gange                          du har stået for opgaven. Hardy, fortsætter som tovholder.

Pkt. 6.          Nyt fra Webmasteren. Der er stadig ingen fælles mail adr. –                                     derudover intet nyt.

 Pkt. 7.         Nyt fra kassereren. Ikke mødt – intet nyt.

Pkt. 8.          Møde i Landsbyforum d.27.8. – kort orientering.

Pkt. 10.       Eventuelt. Messen er foreløbig sat i bero, da der ikke er kommet                            tilstrækkelige tilmeldinger.                                                                                                                                                                                                                                                   Næste møde 4.9.2019, kl. 19.00

Juni

Dagsorden: REFERAT. 6.6-2019

Pkt. 1.      Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 1.5. – OK.

Pkt. 2.      Iværksætterkøkken.   – Der er nu gået 100.000,- ind på kontoen, derfor kan der nu søges om professionel hjælp. Niels Peter indkalder senere de berørte parter, til et møde for, at samle opgaverne.

Tur til Fødevarepark Skjern Enge d. 25.6. kl. 7.00 til 15.00. – Det er i forbindelse med iværksætterkøkkenet. Ca. 5 fra bestyrelsen tager med, det er primært for, at få nye ideer.

Pkt. 3.      Landsbybussen. – Mobilitetsforeningen, har været samlet. Der er ikke gode udsigter for Landsbybussen. Den 1/9 – 2019, er der ikke flere penge til, at drive bussen. Det var oprindelig et forsøg for at se, om der var mulighed for, at spare ” bil nr. 2. ”. Dette mål er ikke opfyldt.

                      Skolen bliver meget berørt af, ikke mere at kunne bruge Landsbybussen – det har givet skolen er meget stor frihed.

Pkt. 4.     Cykeltrailer. – Hardy, Jens Aage og Niels Peter havde traileren med til folkemødet i Tydal. Stor interesse for traileren.

Pkt. 5             Fuglekasseprojekt. – Niels Peter har haft kontakt til Ebbe Enø, Sønderborg kommune. Han kan muligvis skaffe nogle midler til, fuglekasse projektet. Skoleleder for Friskolen, Louise – var interesseret i projektet og vil gerne indgå i et samarbejde – efter sommerferien.

 Pkt. 6.                 Nyt fra Webmasteren. – Der kommer snart en fælles mail adresse.

Pkt. 7.            Nyt fra kassereren . – Kassebeholdningen er ok. Der kommer en regning fra Landsbybussen, som betales. Udgifterne fra Græsklipperne – går ud af den store kassen, indtil videre.

Pkt. 8.            Møde i Landsbyforum . – Hardy og Niels Peter var afsted. L.B.F. vil evt. senere afholde kurser, hvis der er penge i puljen. Der kommer muligvis en APP om, hvor der kan findes toiletter ved kirkerne, samt evt. cykelpumper. Lignende ”pusleplads” for cykler findes på havnen i Sønderborg. Kultur: – Der kan søges om, at låne en skulptur i 2 år. Der er forslag om, at den opsættes på trekanten i Snur-om. Global kids: – kommer en gang i september og de indkvarteres privat hos brugere af skolen. De er i alderen mellem 9-16 år.

Pkt. 9.                 Igangværende sager. – Intet nyt.

Ref. Fra møde i Landsbyforum. – se ovenstående

Pkt. 10.          Eventuelt.- Der er rejsegilde på Forsamlingshuset- Gert og Hardy tager med.

Næste møde? Afholdes mandag den 5/8 2019

 

REf. Bodil.

 

Maj

 Dagsorden / REFERAT.

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 11.4. ok.

Pkt. 2.            Iværksætterkøkken : Pengene, er endnu ikke gået ind på kontoen, afventer nærmere. Conny Skovbjerg, Sønderborg kommune, indkalder til møde, efter 24 /5, vedrørende videre forløb for køkkenet.

Pkt. 3.            Landsbybussen : Dynt-Skelde- Gammelgab, Lysabild og Kværs-Tørsbøl – Snurom Landsbyråd er med i en Mobilitets- forening, som er en del af projektet omkring Landsbybussen. Der, er nu lavet vedtægter. Frank…, skal søge om, at sælge sponsorater til busserne. Dette, kan blive nødvendigt, da det ikke ser ud til, at der kan komme nok penge ind i form af udlejningen.

Pkt. 4.            Cykeltrailer : Den er nu købt og hentet. Traileren kan bookes via Hardy / Niels Peter. Deres tlf. nr. fremgår af KTS.s hjemmeside. Den kan lejes både med og uden landsbybussen. Pris pr. dag er 100,- for traileren. Hardy er tovholder og indtil videre har traileren ”adresse” ved Hardy.

Pkt. 5                  2020 – 100års jubilæum for genforeningen : Intet nyt !

Pkt. 6.            Nyt fra Webmasteren: Dagsorden + referat vil være at finde på hjemmesiden. Der bliver rykket for en fælles mail adresse til Landsbyrådet.

Pkt. 7.            Nyt fra kassereren : Der er gået penge ind fra de andre landsbyråd – for køb af cykeltraileren.

Pkt. 8.            Igangværende sager : Niels Peter tager til et møde i Broager og omegn, sammen med en del byråds politiker fra Nordfyn. Emnet er landsbybussen og landsbyrådets arbejde.

Pkt. 9             Eventuelt : Forslag fra Gert om, at besøge Sønderborg slot og se udstillingen fra Genforeningen.

Forslag om, at der laves et slag for naturen i vores område. Bygning og opsætning af redekasser, evt. stære tårne. Måske nogle frivillige vil lave dem – evt. et natur projekt for skolen ? Gode ideer og forslag modtages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Næste møde – 4. juni 2019.

Ref. Bodil.

April  

 Dagsorden: / REFERAT. Fra 11/4

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 4.3.   OK.

Pkt. 2.                 Iværksætterkøkken: Der er søgt diverse fonde ang. økonomiske midler – dog er intet godkendt indtil nu.100.000,- er bevilliget til, at få lavet mere uddybende tegninger. Der, er forslag om at, der samles en lille gruppe, som er tovholdere i.f.t. ansøgningerne.

Pkt. 3.            Landsbybussen : Der er leveret en ny bus, efter tyveri af den anden. Forslag om, at nøgleboksen sættes ind i muren for derved, at mindske risikoen for tyveri af bilnøglen.        Bussen, har ikke været udlejet ret meget her i løbet af vinteren.

Der skal oprettes en MOBILITETS forening, i forbindelse medlandsbybusserne. Der laves en bestyrelse ud fra de 3 foreninger i Lysabild, Skelde og KTS. Der laves vedtægter for afholdelse af møderne. Bussen, kører til ca. august 2019 (økonomi)

                            

Pkt. 4.            Cykeltrailer : Den er klar til afhentning. Hardy henter den og indtil videre, står den ved Hardy. Traileren kan lejes af både private og foreninger. Der skal aftales pris og booking – hvordan gør vi ? Jens Aage bedes lave en booking kalender – ligesom ved bussen på KTS s hjemmeside.

 

Pkt. 5             2020 – 100års jubilæum for genforeningen : Menighedsrådet, Landsbyrådet og evt. flere foreninger laver et arrangement i forbindelse med jubilæet. Gert Conradsen inviteres til, at fortælle om Genforeningen. Der inviteres evt. gæster til dagen. Der laves program. Menighedsrådet er tovholder på arrangementet.

 

Pkt. 6.                 Nyt fra Webmasteren: Intet nyt.

Pkt. 7.                 Nyt fra kassereren: ” Det kører ”.

Pkt.8. Igangværende sager.

 • Årsmøde i Landsbyforum d. 3.4. :Det havde været en god aften – se udsendte referat.

Gør-rent –dag: Aftalt med Louise fra skolen ang. gør rent dag, at der holdes et møde inden næste gang. Dette for, at lave ruter og fordeling af børnene.

Pkt. 9.                 Eventuelt: Fra græs klipperne. Der har været en udskiftning af materiellet og det skulle gerne være til gavn for arbejdet med, at klippe i vores område.

Næste møde 1.5.2019                                

Marts

Referat af mødet den 4.3.

Pkt. 1.            Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 6.2.                              Godkendt.

Pkt. 2.            Konstituering af bestyrelsen.

Formand – Niels Peter Nielsen

Næstformand – Hans Jørgen Bollmann

Kasserer – Birger Wraa

 

Pkt.3.             Opsamling fra generalforsamlingen.

Formanden – ønsker, at sende en tak til de bestyrelsesmedlemmer,                           der har ydet en god indsat i bestyrelsen.

Ved valget, blev der desværre ikke valgt nye bestyrelses medlemmer                           eller suppleanter.

Der var mødt ca. 50 medlemmer til spisning – generalforsamling –                               foredrag med Stephanie Lose. Ønskeligt, hvis der havde været flere                             deltagere.

 

Pkt. 4             2020 – 100års jubilæum for genforeningen.

Den 25/2 – var områdets foreninger indkaldt til møde vedrørende                                 arrangement i forbindelse med 2020. Desværre var der kun mødt rep.                       fra 3 foreninger. Hans Jørgen Bollmann, fra Landsbyrådet blev valgt                           som tovholder. På grund af manglende opbakning fra de ikke                                       fremmødte foreninger – ønsker Hans Jørgen/ Landsbyrådet ikke,                                 længere at være tovholder for arrangementet. Hvis, der er andre der                         ønsker, at arrangere noget i den forbindelse, er de meget velkommen                       til det.

Pkt. 5             Inkubationskøkken

Der er sendt ansøgninger vedrørende penge til opførelse af køkkenet.                       Der er modtaget fine anbefalinger af selve projektet fra div. firmaer.                           Der arbejdes videre med ansøgningerne.

Pkt.6                Cykeltrailer

Der er nu et lovende tilbud på den cykeltrailer foreningen arbejder                           med, at få købt.

Pkt.7              Gør-rent –dag

Den 10/4 kl. 12 – er der opstart på ”Gør rent dag.” Dette, gøres                                   sammen med elever fra Kværs Idrætsfriskole. ALLE, er velkomne til,                             at hjælpe til med, at vores område får ryddet op. Mød op på skolen !                           Efter oprydningen er der en let forplejning.

Pkt. 8                  Igangværende sager:

 •             Landsbybussen. – Der, er nu kommet en ny leasing-bus. Prisen, er nu                   2,50 pr.km. Alle der bor i postnr. 6300, kan booke bussen, der er lavet                 ny kørebog.,
 •            møde i Landsbyforum.
 •            Årsmøde i Landsbyforum d. 3.4.?

Pkt. 9       Eventuelt  – Landsbyrådets dagsorden kommer fremover på                                          hjemmesiden.

Næste møde 3.4.2019….. datoen er ændret til 11/4 2019  

 Ref. Bodil.

Februar.

Kværs – Tørsbøl – Snurom Landsbyråds Generalforsamling.

Afholdt den 20. februar 2019.

Aftenen startede med, at formanden for Landsbyrådet, Niels Peter Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte om aftenens program.

Der var mødt ca. 45 gæster til fællesspisningen og snakken gik godt rundt ved bordene.

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og Danske regioner, var inviteret som aftenens gæst.

Stephanie Lose fortalte meget engageret om, berettigelsen af regioner og det der arbejdes med i Region Syddanmark.

Et af de rigtig store områder, der arbejdes med er sundhedsområdet. Der sker store forandringer omkring patienters indlæggelser. Der bliver foretaget flere ambulante behandlinger og kortere indlæggelser. Der arbejdes meget hen på ” Samme dag – under samme tag ”.

Samtidig, blev debatten vedrørende den nye sundhedsreform taget op. Her var Stephanie Lose ikke enig med Lars Løkke Rasmussens ønske om, at nedlægge regionerne.

Hos Stephanie Lose og måske også hos de fleste fremmødte, var det et stort ønske om, at regionerne består. Derved, kan beslutningerne bibeholdes i landsdelene og ikke tages på Christiansborg.

Efter foredraget, var der spørgsmål fra de fremmødte. De blev besvaret af en meget veltalende og arrangeret – Regionsformand. Tak til Stephanie Lose.

Derefter var der kaffe !

GENERALFORSAMLINGEN.

 1. Formanden for K.T.S. indleder generalforsamlingen med, at foreslå:
 2. Valg af dirigent: Hans Jørgen Bollmann – valgt.
 3. Valg af referent: Bodil Brunsgaard – valgt.

Hans Jørgen – meddeler, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet.

 1. FORMANDENS BERETNING:

Der sker rigtig mange tiltag fra K.T.S. Blandt andet:

GRÆSKLIPPERNE:  Der bliver klippet og trimmet i løbet af sommeren på flere af de områder, hvor kommunen ikke kommer. Det ser rigtig godt ud og forskønner området.

Tak, til ” klipperne ” og til de, der støtter økonomisk.

LANDSBYBUSSEN: Bussen kører fortsat og der er indtil videre økonomi til driften, frem til slutningen af juni i år. Der arbejdes på mulighed for forlængelse, hvis økonomien skulle ændre sig.

Bussen, kører helt naturligt mere om sommeren end her om vinteren.

KØR MÆ` BÆNKE : Der er opsat tre grønne bænke kør mæ` bænke i de tre områder. Meningen er, at man skal kunne sætte sig og så håbe på, at blive taget med af nogle, der kører i den ønskede retning. Derved kan man komme nærmere sit bestemmelses sted, uden brug af egen bil. Dette er et tiltag for, at være med til, at nedbringe CO-2 udslippet.

PLUSTURE: Der er mulighed for, at bestille en ” plus-tur” via Sydbus. Der bestilles en ”bil” , der kører til nærmeste bus/togstation. Man, kører så tæt på bestemmelses stedet med offentlig trafik, som muligt, og bliver afhentet derfra og kørt helt til bestemmelses stedet. Se nærmere under Sydbus – plus-tur.

 CYKELTURE: Der har været arrangeret cykelture i området med god tilslutning. Tak til Hardy Johansen og Christian Thaysen for planlægningen.

CYKELTRAILER: Der indhentes tilbud på en cykeltrailer, der kan medbringe ca. 10 cykler. Denne, vil kunne lejes og bruges af alle der ønsker dette. Derved, kan flere tage ud på cykelture uden for lokalområdet.

MESSEN 2018: Messen var godt besøgt. Udstillerne var meget tilfredse med messen og dens afvikling. Der er gang i planlægningen for næste messe, som afholdes i september 2019.

IVÆRKSÆTTERKØKKEN: Arbejdet fortsætter. Der er nu færdige tegninger klar og ansøgningerne til diverse fonde for økonomisk tilskud er i gang.

 NY LANDSBY: Projektet med den nye landsby, som formentlig kan placeres mellem Kværs og Tørsbøl er i gang. Den nye landsby kommer på kommune planen 2020.

BLOMSTER OG TRÆER: Der er sat og plantet rigtig mange blomsterløg og æbletræer i områderne. Tak til dem der deltog ! Nu kan foråret bare komme !

 Formandens beretning blev godkendt.

 KASSERERENS BERETNING:

Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Der var spørgsmål fra de fremmødte – vedrørende landsbybussen og iværksætterkøkkenet. De blev besvaret af kasserer og næstformand.

Kassererens beretning blev godkendt.

 1. VALG :

På valg var: Gert Conradsen – Niels Peter Nielsen – Hardy Johansen – Bodil Brunsgaard. Alle blev genvalgt.

Allan Bjerregaard – Lillian Jensen (fraflyttet området) – Ove Lauritzen, supl. Ønskede ikke genvalg.

Anette Ebbesen – Christian Thaysen, er begge udtrådt af bestyrelsen.

Da, der desværre ikke var nye der ønskede, at træde ind i bestyrelsen for landsbyrådet, står rådet kun lige med det antal bestyrelses medlemmer, der skal til ifølge vedtægterne !

Der blev ikke valgt nogen suppleanter til rådet.

 1. INDKOMNE FORSLAG:

Forslag fra Lars Lenger. Der blev spurgt til etablering af erhvervs grunde i området, da der ikke findes sådanne. Der var en snak vedrørende bosætning og erhverv. Der blev fra bestyrelsen opfordret til, at der oprettes et ad hoc – udvalg, som ønsker at arbejde videre med dette.

 1. EVT/ ORIENTERING:

Ønske fra borger om, at der søges om opsætning af gadelys på et nærmere bestemt område i Tørsbøl.

Færdiggørelsen af Buskmosevej påbegyndes efter sommerferien – 2019.

100 året for Genforeningen. Der er fællesmøde på skolen, for foreningerne den 25/2 vedrørende ideer til arrangementet. Forslag om, at arrangementet afholdes den 14. marts 2020.

Else Egholm, lokal historisk forening – gjorde opmærksom på, at foreningen meget gerne modtager billeder og andre ting fra lokal området, til brug i foreningen.

Næstformanden / dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Ref: Bodil Brunsgaard.