Referat fra møder i Landsbyråd 2016

2016.11.02 Referat 

2016.10.05.referat

Kommunen har en website, som de kalder “ta´ ud kompas”. De attraktioner herude i Kværs og Tørsbøl skal absolut med til næste års netkalender, såfremt vi har tingene klar. Der er beskrivelser om fritidsaktiviter i og over hele kommunen – cykelsti, badestrand, ride- og vandreture osv. – da skal vi da også tilbyde vores muligheder for fritidsaktiviteter.

Det er klart, at vi skal have det hele med i vores egen folder, men det, jeg snakkede om, er denn net-kalender.

HilsenChrista.

2016.09.07.Dagsorden-Referat (1)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.

Dato: Onsdag den. 03.08.2016 kl. 19.00 – 21.00

Mødested: Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer Mødet er åbent, alle er velkomne

Afbud fra: Lilian, Per og Bodil

Referat :

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden/ blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 01.06.2016/ blev godkendt

Pkt. 2-a. Landsbybus og bil (Niels Peter) pkt. 5

Både bussen og bilen kører rigtigt meget.

Bussen har fra start til 31.7. kørt 6.488 km og befordret i alt 364 personer. Sparet i alt 14.957 km hvis disse personer skulle have kørt i personbiler = ca. 1246 ltr. Benzin og udslip af 2.443 kg. CO2

Fra 1. oktober ændres betingelserne for lån af bus og bil. Herefter vil det koste 2 kr. Pr. Kilometer + brændstof for både bus og bil. Ligeledes vil der blive indført en selvrisiko på forsikringen. Størrelsen på selvrisikoen er endnu ikke fastsat. Selvrisikoen bliver indført for at få reduceret prisen på lejen af køretøjerne, da forsikringen udgør en meget stor del af lejen.

Pkt. 2-b. ” Spor i landskabet ” (Hardy) pkt.6

Hardy arbejder på sagen og har en kontakt med Connie.

Pkt. 2-c. Hastighedsbegrænsning Felstedvej og Buskmosevej (Bodil / Niels Peter) pkt.7

Afventer opsætning af hastighedsmåler

pkt. 2-d. Hastighedsmåler (Christian Thaysen) pkt.7

Hastighedsmåler leveres og opsættes af Vej og Park / leveringen følger hurtigst efter tur og varer så

længe der er strøm på måleren.

pkt. 2-e. Orientering om kværnstenen fra Edemann og billeder til udstilling på skolen (Gerd Conradsen) pkt.9

Kværnstenen hos Edemann er en speciel type. Typen er fundet i forbindelse med kirker og stammer evt. fra Irland, måske en kultsten fra Irske munke

Det blev aftalt at kværnstenen skulle hentes hos Edemann lørdag kl. 9. Og samtidigt ville man

opsætte de gamle billeder fra Kværs i skolens forhal.

pkt. 2-f. Orientering om “Græsklipperlaug” (Niels Peter) pkt 9

Niels Peter har søgt Landdistriktsudvalget om penge til indkøb af en større havetraktor med

plæneklipper og roterende fejekost.

Ideen er at der bliver oprettet et ”Græsklipperlaug” som skal klipper de kommunale fællesarealer som

Vej og Park ikke længere klipper og feje cykelstierne ved Kværs og Tørsbøl

Pkt. 3 Orientering omkring cykelsti. (Hans Jørgen)

Cykelstiprojektet er blevet forsinket p.g.a. af nogle udfordringer med nogle fredede arealer og nogle indsigelser som bliver behandlet d. 9.8.

Der afholdes licitation på opgaven i uge 34 og der forventes opstart i september. Færdiggørelse af cykelstien forventes til sommeren.

Pkt. 4 Beplantning omkring skulptur. (Hans Jørgen)

Skulpturen er ved at forsvinde i beplantningen, men Johanne mener ikke at det kan ændres i beplantningen men er dog klar til at hæve skulpturen så den bedre kan ses. Hans Jørgen giver besked til Johanne om at vi accepterer løsningen.

Erik borer hul i skulpturens sokkel så vandet kan løbe væk.

Pkt.5. Eventuelt

Landbyrådet har fået 2 af de cykler som kommunen havde placeret langs cykelrute for Post Danmark Rund. Cyklerne står nu hos Niels Peter og kan bruges som blikfang til senere arrangementer.

Erik efterlyser penge til en plæneklipper til at slå græsset på stierne

Christian efterlyser flere bænke til opstilling ved fritidsarealet i Tørsbøl

Pkt. 6. Næste møde ( 7. sept. )

Ref.: Niels Peter

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Emne: Referat af mødet i projekt: Bæredygtige kollektive transportkoncepter i landdistrikter

Kære alle

Her kommer et referat fra dagens møde i styregruppen:

Deltagere: Niels Peter (Kværs), Roy (DSG), Erling og Allan (Lysabild), Hans Dam, Anker Hedegaard (Tadaa) og Connie

Dagsorden:

1. Siden sidst:

Lysabild- området: landsbybilen er overraskende meget udlejet – næsten hele tiden. Bussen er også meget af sted – har kørt 6200 km på 10 uger. Kørsels behovet er ligedel over og under 100 km. P.t. 61 brugere. Markedsføring: først på FB og hjemmeside, men da det kom i det lokale nyhedsblad, steg antallet af brugere betragtelig. Når bilen er væk, låner folk bussen i stedet – men; har et ønske om at motivere til flere kører sammen i bussen, så måske skal bilen være lidt dyrere at booke pga. enkeltmands kørsel? Ca. 750 husstande i Lysabild, Mommark, Skovby området.

Kværs-Tørsbøl-Snurom: Bussen har kørt 3673 km på 10 uger, fragtet 262 personer. Hvis disse var med Flextaxi, ville det koste 49 kr. pr. person. En samlet besparelse på 97 private biltransporter, dvs. en 1,36 tons CO2-besparelse. Bussen er bl.a. brugt til at hente ældre personer til banko, udflugter, familiebesøg o.lign. Målet: mindst mulig kørsel med flest mulige. Bilen har kørt 4176 km, fragtet 78 personer – ca. 2 personer pr. kørsel. Kørselsmønstret er arbejdskørsel, reservebil når den private bil er til reparation, kørsel med studerende i eksamenstiden m.m.

Dynt-Skelde-Gammelgab: hver måned har bussen stået stille ca. 8 dage. Fredag er den mindst populær, men i weekenden er den mest. Ordningen har medført mindre bøvl end forventet – folk finder selv ud af booking, nøgleafhentning m.m. På nettet kan man se, hvilke personer (med synlig telefonnummer), der har booket. Så kan folk snakke sammen, hvis der sker forsinkelser undervejs. Sportsforeningen bruger bussen meget til kampe. Det er umulig for en familie at droppe bil nummer to, hvis begge parter pendler til arbejde / eller én af parterne tager bilen på arbejde hver dag.

Samstemmende: der er flest gengangere blandt brugerne af bilerne/busserne. Familier med børn kører meget, da de synes, det er sjovt. Vigtigst er ejerskab og placering – og her er det optimalt!! De to er overrasket over, hvor meget personbilerne er udlånt, og hvor lidt bøvl der er med bookingsystemet.

Tadaa: delebilsordning (nystartet i foråret) udsprunget af Insero, Horsens. Økonomien styres via abonnement-ordning. Forsøg i Solbjerg v. Århus, Ålborg og for studerende i Horsens. Nyt i Middelfart, Ikast og hos boligselskaber. Bilparken er el-biler. Max-størrelse er 7-personers bil. Booking via app-system.

Tadaa, Sønderborg Kommune, E-on, Insero, ProjectZero og Landdistrikternes fællesskab har startet et fælles projekt, hvor to el-biler skal ud at stå i enten Fynshav eller Rinkenæs. Dette afgøres medio august. Bilerne skal fungere via et abonnement system, så det afprøves, hvorledes man evt. kan lave differentieret abonnementer; Pendlerbil mellem 8 – 16 for 1 person (fast dyrere abonnement) og resten af tiden delebil for alle med et abonnement? Erhvervsabonnementer? Løsninger skal afprøves og oplysninger/data fra vores projekt om landsbybusser/landsbybiler genbruges.

2. økonomi a. første gangs betaling (indførelse af brugerbetaling) + beløb?

Enighed om, at ordningen ikke skal være gratis i 8 måneder, men der skal indføres brugerbetaling for de første km. også, for at give et realistisk billede af betalingsviljen fremadrettet. I ordningen er selvrisikoen = 0, men der blev snakket om at ændre på denne. AVIS-bilerne lejes for 1 mdr. ad gangen. Ca. 2100 kr/mdr til forsikring. Incl. 20.000 km. Reel pris ca. 5 kr/km for bussen excl. brændstof men incl. service, autohjælp, ejerafgift, 0 kr. i selvrisiko

b. Fremadrettet økonomi efter projektets afslutning

Fra 1. oktober koster det 2 kr. pr. kørt kilometer i landsbybussen og 2 kr. pr. kørt kilometer i landsbybilen. Der pålægges selvrisiko (Hans undersøger mulighederne for nedslag i bilen ved 1000 kr / 2000 kr / 3000 kr. i selvrisiko, mens Allan tænker på, hvordan man kan gøre brugeren opmærksom på, at han selv skal tjekke, at bilen ingen skrammer har, når han sætter sig bag rattet).

Connie skriver en tekst om ovennævnte, der lægges ud i alle landsbyer som forklaring på, at forholdene bliver ændret.

Anker fra Tadaa efterspørger oplysninger om booking, antal km, antal ture, kørselsmønstre, antal folk i bilerne m.m. hos de tre landsbyer. I denne mail kan man se mailadresserne på styregruppens medlemmer. Anker sender mail til dem om, hvilke oplysninger han gerne vil have som grundlag for et pristilbud, gældende fra 15. december.

Dette pristilbud lægges med i ansøgningen om at få støtte til et pilotprojekt, der fortsætte forsøget i f.eks. 2 år, så de opnåede erfaringer viderebringes straks – og ikke ligger stille i f.eks. et par år. Kværs skriver på argumenterne og sekretariatet finpudser med tekst om sammenhængen til ”Strategisk energiplan for grøn transport”, som bringes videre til budgetforhandlingerne af formanden for landdistriktsudvalget. Transportrådet skal orienteres om midtvejsresultaterne.

3. status på kørte km i 10 uger: Lysabild: 6200 km, DSG: ca. 3500, KTS: 3673 km.

4. status på bookingsystemet – virker det efter hensigten? Det virker overraskende godt! Brugerne ringer sammen, og kontakter kun i få tilfælde de ansvarlige fra landsbylaugene.

5. evt. Næste møde medio august. Connie indkalder. Er der spørgsmål indtil, kan disse rettes til Hans Dam. Han afventer priser fra tre forskellige udbydere, der har lovet at sende noget om både busser og biler på diesel og el.

Alle tre landsbyer har skrevet under på en ansøgning til Landdistriktspuljen i Erhvervsministeriet om et pilotprojekt, hvor landsbyerne skal lave en andelsforening for bussen, hvor andelshaverne betaler en andel som fast basis indtægt for busdriften. Ovenpå sættes en abonnementsordning, hvor dem, der kører længst betaler mindst. Svartiden er ca. 3 måneder.

Ovennævnte projektansøgning er en ekstra gevinst, hvis der opnås støtte, men der arbejdes uændret videre med ovennævnte forsøg med politisk velvilje til et udvidet pilotprojekt i 2 år, hvor halvdelen af udgiften betales af brugerne og resten er ekstern finansiering (offentlige støttekroner, sponsorater, andele eller andet).

Med venlig hilsen

Sønderborg Kommune Sekretariat for Landdistrikter

Connie Skovbjerg Landdistriktskoordinator Alsion 2, 6400 Sønderborg

M 2889 8021 cskb@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.

Dato: Onsdag den 01.06.2016 kl. 19.00 – 21.00

Mødested: Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer Mødet er åbent, alle er velkomne Afbud fra: Ove

Referat:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 06.04.2016 Blev godkendt

Pkt. 3. Evaluering af arrangementet ”indvielse af skulptur og stisystem” lørdag den 21.5.2016 Der var bred enighed om at arrangementet var vellykket

Pkt.4. Dato for ”Årets skraldedag 2017”. Friskolen foreslår 5.april 2015 kl. 12.00-14.00 Der var enighed om at acceptere datoen og samarbejdet med skole og børnehave

Pkt. 5. Status for Landsbybussen og Delebilen. Referat fra mødet den 9.5.2016 – ”bæredygtige kollektive transportløsninger i landdistrikterne”. Landsbybilen har fra start d. 16.4. til d. 31.5. kørt 2551 km på i alt 29 ture og har i alt befordret 63 personer. Landsbybussen har fra start d. 16.4. til d. 31.5.kørt 2677 km på i alt 28 ture og har i alt befordret 192 personer. Ligeledes er der sparet 68 ture med personbiler, i alt 6.714 km. En personbil udleder ca. 150 gr. CO2 pr. kørt kilometer. D.v.s af miljøet har sparet et udslip af i alt ca. 1 ton Co2 i 1½ måned. For at få konstateret at man også vil låne bilen/bussen hvis det koster penge, er det besluttet at lån efter d. 15.8.2016. skal koste kr. 2,00 pr kørt km for bilen og kr. 3,00 pr. kørt km for bussen, fra første kilometer, plus brændstof. Der arbejdes på at få økonomi til at vi kan beholde bilen og bussen ud over prøveperioden, som slutter d. 15.12.2016. Vi har derfor indgået et samarbejde med Kværs Idrætsfriskole og sammen afholdes der et møde d. 13.6. med Anders Brandt som deltager. Hardy, Hans Jørgen, Therese, Louise og Niels P. deltog i en workshop ”Projekt Deleby” på Alsion d. 6.6.

Pkt. 6. Spor i Landskabet – Hardy Hardy fremlagde forskellige forslag til kort. Man enedes om at kun de afmærkede stier skulle fremgå af kortet og at Hardy søger hjælp hos Connie til fremstilling (og økonomi) Erik efterlyste et navn til stierne og man enedes om at man ved næste udbringning af flyvere skulle udskrive en navnekonkurrence

Pkt. 7. Hastighedsbegrænsning Felstedvej. Nedsættelse af hastighed Buskmosevej (Højtoft-Søndertoft). Status Niels Peter og Bodil Der foregår p.t. lerkørsel til teglværkerne og derfor kører der mange store og for hurtige lastbiler på vejen. Christian Thaysen kontakter Vej og Trafik for midlertidigt at få opsat en hastighedsmåler på vejen. Bodil og Niels Peter forfatter et brev til politiet om mere permanent hastighedskontrol.

Pkt.8. Kværs-Tørsbøl-Snurom – områdets dækning af hjertestarter. Drøftelse af emnet og stillingstagen til den videre plan for et gruppearbejde. Ove Lauritzen vil kontakter Lars Mikkelsen for evt. at alle i Tørsbøl kan få adgang til den af ham privat opsatte hjertestater. Evt. at få denne hjertestater opsat ved vandværket. Ove har haft en snak med Lars Mikkelsen, som er ejer af hjertestarteren og har aftalt at alle kan benytte hans starter, når han er hjemme.

Pkt.9. Eventuelt Gert arbejder med historikken for kværnstenen fra Edemann. Gert har aftalt at de før omtalte billeder fra Kværs og omegn kan udstilles i skolen aula. Ligeledes arbejder han med tekster til billederne. Niels Peter foreslog at man opretter et ”græsklipperlaug” og indkøber en græsklippemaskine. Til indkøbet søger han midler ved kommunen og påregner at lauget kan overtage de kommunale græsklipninger i vores område og at kommunen vil betale herfor. Lilian havde modtaget ønske om at genoptage fælleskalenderen for alle foreninger m.m. i området. Kalenderen skal være elektronisk og evt. være under vores hjemmeside. I den anledning efterlyste man en hjælper til at vedligeholde hjemmesiden. Niels Peter forsøgte efterfølgende at søge en sådan på Facebook, dog uden held. Næste møde er fastsat til d. 3.8

Ref. Niels Peter

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.

Dato: Tirsdag den 03.05.2016 kl. 19.00 – 21.00 Mødested: Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer Mødet er åbent, alle er velkomne

Afbud fra: Bodil, Hardy, Christian Andersen og Christian Thaysen Referat:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 06.04.2016 Blev godkendt, dog med bemærkning fra Niels Peter om valg af sekretær i dennes fravær.

Pkt. 3. Indvielse af skulpturen ”Fluxes” – er opsat på hjørnet Buskmosevej/Søndertoft.

Planlægning af indvielse. Indvielsen blev af talt til afholdelse d. 21.5. kl. 14 I samme anledning markeres også renoveringen/omlægningen af stierne i skoven. Christa udarbejder flyver til tryk inden d. 13.5.

Lilian trykker og udleverer til udbringning først i uge 20.

Christa inviterer spec. Gæster. Udarbejder pressemeddelelse og kontakter pressen. Hans Jørgen sørger for pølser, pølsebrød og drikkevarer (ØL og vand) Per klarer øvrige indkøb Niels Peter: Leverer gasgrill og står for grilning af pølser/ved Mørtelværket. Kontakter Herdis Thomsen, pressemedarbejder ved Sønderborg Kommune for evt. omtale. Får fremstillet skilteplade med omtale af Carlo Abbà (leveret af Christa) Hardy leverer ”Sti-finder” kort (gerne klar til indvielsen d. 21.5.) evt. mangfoldiggøres senere for senere uddeling.

Pkt. 4. Status for Landsbybussen og Delebilen. Ordningen har nu været i gang i godt 14 dage og kører stort set uden problemer

Pkt. 5. Hastighedsbegrænsning Felstedvej. Nedsættelse af hastighed Buskmosevej (Højtoft-Søndertoft). Status Niels Peter og Bodil Afventer

Pkt. 6 ”Sti-finder” kort over området – Hardy Som ovenfor, gerne klar til indvielsen d. 21.5.

Pkt.7. Kværs-Tørsbøl-Snurom – områdets dækning af hjertestarter. Drøftelse af emnet og stillingstagen til den videre plan for et gruppearbejde. Ove Lauritzen kontakter Lars Mikkelsen for evt. at alle i Tørsbøl kan få adgang til den af ham privat opsatte hjertestater. Evt. at få denne hjertestater opsat ved vandværket.

Pkt.8. Kværs-Tørsbøl-Snurom – områdets muligheder for omtale i dagspressen eller andre medier. · Manglende omtale i GråstenAvis · Landsbyrådets politik for synliggørelse på forskellige medier Gråsten Avis har misligholdt de af os ønskede aftaler og der var enighed om at kontakte Sønderborg Ugeavis for et evt. samarbejde. Niels Peter tager kontakt med Sønderborg Ugeavis

Pkt.9. Eventuelt d. 27.4. afholdt Landsbyrådet sammen med Skolen, børnegården og dagplejen ”HOLD BYEN REN DAG” fra kl. 12.00 til 15.30. Efter en meget regnfuld formiddag mødtes børn og voksne ved skolen. Heldigvis blev vejret godt da indsamlingen kom i gang. Der blev i alt indsamlet godt 200 kg. Affald. De større børn havde haft opgaver om hvor lang tid forskellige materialer var om at blive nedbrudt i naturen m.m. Derved blev dagen en del af undervisningen i skolen. Dagen sluttede med grillpølser, sodavand m.m. _________________

Niels Peter havde et forslag om synliggørelse af Landsbyrådet og øvrige foreninger ved en ”udstilling” i forbindelse med Idrætsugen. Det var enighed om at det tages op til næste år, evt. med et indledende møde med øvrige foreninger i efteråret.

Gert Conradsen havde et forslag om udvidelse af stensamlingen i Degnegåden. Gert var blevet kontaktet af Marie Edemann som har en sten liggende med en fordybning (som en ”morder”) som hun ville give til formålet. Ligeledes havde Gert erfaret at Herluf Jørgensen, tidligere Tørsbøl nu Vemmingbund har en kværnsten som kunne placeres på Degnegården sammen med stenen fra Edemann. Gert kontakter Herluf Jørgensen for evt. at låne stenen.

Ref. Niels Peter

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat fra mødet 06-04-16

Mødedeltagere : Lilian Frees ,Hans Jørgen Bollmann, Gerd og Christa Conradsen, Ove Lauritzen, Christian Rossen, Christian Thaysen, Hardy Johannsen, Erik Sahl, Per Østergaard Afbud fra : Niels Peter Nielsen, Bodil Brunsgaard Uden afbud : Christian Andersen

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

Pkt.2 Godkendelse af referat. Referat godkendt med en rettelse af Christians efternavn , det er Andersen, og ikke Hansen.

Pkt.3 Konstituering af bestyrelsen Formand : Lilian Frees Jensen Næstformand : Hans Jørgen Bollmann Sekretær : Niels Peter Nielsen / Bodil Brunsgaard Kasserer : Per Østergaard Bestyrelsesmedlemmer : Gerd Conradsen, Christian Rossen, Christian Thaysen, Hardy Johannsen, Ove Lauritsen, Christian Andersen.

Velkomst til de nye i bestyrelsen. Formanden fortæller om vores vedtægter og formål, samt hvad vi eri gang med, vores projekter, og hvad vi har lavet til nu .

Pkt. 4 Forslag om yderligere tiltag, i forbindelse med 70 km hastighedsbegrænsning på Felstedvej. Blev diskuteret. Bestyrelsen blev enige om at Niels Peter og Bodil arbejder med at få en transportabel hastigshedsmåler til Felstedvej. Samt permanent nedsættelse af hastigheden på Buskmosevej, fra Højtoft til Søndertoft.

Pkt.5 Opsætning af bænke i lokalområdet Eventuelle placeringer af bænke : ved flyvsand, inde ved skovsøen i Kværs Plantage.Chr. Rossen kontakter bestyrelsen for Kværs Plantage. 2 bænke i Tørsbøl, Hardy kontakter Karin Festesen og Per Løwe. Der bliver afsat penge til forbrug, og lån af maskiner til fremstilling af bænke.

Pkt.6 Alternativ transport i lokalområdet. Niels Peter Nielsen, Hans Jørgen Bollmann, Therese Wildenschild og Nanna Lenger skal til Alsion d. 11/4 og få overdraget bus og bil, samt praktiske oplysninger, fra Sønderborg kommune. Køretøjerne kan bookes fra d. 16/4.

Pkt. 7 Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene. Første ansøgning d. 12/4 Dette kan ikke nås. Bestyrelsen snakkede om at få lavet pjecer, om cykel og gå stier her i vores område, til turister og indfødte. Hardy arbejder med at lave et stort kort med stierne indtegnet.

Pkt. 8 Årets Landsby 2016 Ansøgningsfrist udløbet, vi kan overveje det til næste år.

Pkt. 9 Ren Dag – Skraldedag d.27/4 Planlægningsmøde d. 14/4. Hans Jørgen Bollmann, Niels Peter Nielsen, Lilian Frees Jensen sammen med Louise fra Friskolen.

Pkt. 10 Udviklingsplan for Kværs- Tørsbøl- Snurom. Står lidt stille lige pt.

Pkt.11 Eventuelt Hjertestarter findes i Tørsbøl, kan ses på hjertestarter app. Men hjertestarteren er i et privat hjem. Hjertestarter findes i Kværs, i hallen, og kan benyttes mellem kl. 6 – 22. Vi tager enmet op igen til næste møde.

Sønderborg kommune starter op på projektet, skulpturen Fluxes i næste uge. Højtoft har oprettet en beboerforening, og har fået overdraget et område fra kommunen, hvo der bl.a bliver bålplads.

Pressemeddelelse om generalforsamlingen sendt til Gråsten Avis samt Jyske Vestkysten. Jyske har bragt artiklen men ingen ting i Gråsten Avis. Skal vi blive ved med at støtte Gråsten Avis ? Eller måske vælge Sønderborg Ugeavis ? Vi sætter et brev sammen til Gråsten Avis.

Næste møde er d. 3/5

Referent Per

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Landsbyrådet for Kværs, Tørsbøl og Snurom.

Referat fra generalforsamling d. 2.3.2016

Pkt. 1: Velkomst ved formanden Formand Lilian Jensen bød velkommen og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig.

Pkt. 2: Valg af dirigent. Hans Jørgen Bollmann blev valgt.

Pkt. 3: Valg af referent. Niels Peter Nielsen blev valgt.

Pkt. 4: Formandens beretning Se vedhæftede fil. Formandens beretning blev godkendt

Pkt. 5: Kassererens beretning Se vedhæftede fil. Kassererens regnskab blev godkendt.

Pkt. 6: Valg Hans Jørgen Bollmann og Per Østergaard blev genvalgt Nyvalgt blev Christian Thaysen og Christian Hansen Som suppleanter blev valgt Ove Lauritzen og Hardy Johannsen

Pkt. 7: indkommende forslag Der var ikke kommet forslag

Pkt. 8: Eventuelt Der var ingen indlæg

Ref. Niels Peter Nielsen