Referat fra møder i Landsbyråd 2011

Nyeste referat skrives her

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd Onsdag den 3.5.2011 kl. 19.00-20.30 på Bakketoft.

 Afbud fra:

 1.     Godkendelse af referat fra den 9. februar 2011

2.     Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

3.     Eventuelt

 —-

 1. Referat blev godkendt
 2. Stenpark og div. blev behandlet. Indkøb af sort/grå maling til skur. Ansøgning om midler til Legeplads i Tørsbøl. Ansøgning hos andre fonde til midler til legeplads i Tørsbøl. Der skal søges om driftstilskud til landsbyråd.
 3. intet. 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd Onsdag den 6.4.2011 kl. 18.00-20.30 på skolen.

 

Afbud fra:

 1.     Godkendelse af referat fra den 9. februar 2011

2.     Konstituering af Landsbyråd.

3.     Skal mødetidspunkt ændres.

4.     Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

 • Ø   Legeplads på Skovengen, Flaglaug, Tørsbøl Børnegård,

5.     Aktivitetskalender 2011, sponsorbetaling (PØ)

6.     Stenpark og det videre arbejde

7.     Kontakt til lokalblade

8.     Eventuelt

 ——-

 1. referat blev godkendt
 2. Konstituering blev følgende:
  1. Formand: Jens Good
  2. Næstformand: Christian Rossen
  3. Kasserer: Per Østergaard
  4. Sekretær: Hans Jørgen Albrechtsen.
 3. Ingen ændring af mødetidspunkt.
 4. Lilian orienterede omkring evt. salg af præstegården; Flaglaug- det blev besluttet at invitere Pensionistforening med til møde i landsbyråd;
 5. Kalender 2012 før opstart i efteråret 2011.  JG skriver til sponsorer der mangler at betale.
 6. fortsættes
 7. intet
 8. intet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra generalforsamling 2001 i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 9.2.2011 kl. 19.00-20.30 på skolen.

 Dagsorden ifl. vedtægter

 1. Velkomst v. formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens beretning med regnskab
 6. Valg Lilian Jensen (modtager genvalg), Christian Rossen (modtager genvalg), Gerd Conradsen (modtager genvalg), Følgende er på valg til suppleanter: Ove Lauritzen (modtager genvalg), Hans Lenger (modtager genvalg)
 7. Indkommende forslag
 8. Eventuelt

 

Følgende er taget til referat:

 1. Formanden bød velkommen til ca. 15 deltagere.
 2. Gerd Conradsen blev valgt til dirigent
 3. Jens Good tog referat
 4. Formandens beretning var som følger:

I det næste vil jeg nævne hvad der er sket i Landsbyrådet siden februar 2010.

Marts 2010

I marts startede de forberedende øvelser til stenparken, og der blev herunder arbejdet med at søge en landzone tilladelse til stenparken

April 2010

Her var der den 18. arrangeret Ren dag i lokalområdet, en fin lørdag formiddag med mange fyldte poser med affald. Ingen tvivl om at der også vil være et behov i 2011. Skolen har også samlet skrald ifm. Deres grønne flag projekt..  

Maj 2010

På vores månedlige møde i landsbyrådet deltog Gråsten Fjerkræ, hvor det blev fremlagt problemer omkring industri inde i de små lokalsamfund. Konklusionen var nok, at der er langt til forvaltningen i Sønderborg og, at virksomheden fungerer fint i sine omgivelser. Senere har Gråsten fjerkræ fået sin produktionstilladelse, så de kan blive i lokalområdet. Det er positivt, at det lokale erhvervsliv vil bruge Landsbyrådet i dialogen omkring dette.

Juni 2010

Her fik vi at vide at klagen over vores stenpark var trukket tilbage. Det var da til stor glæde, da en behandling i naturklagenævnet, ville have forsinket projektet i meget lang tid. 

Juli 2010

Der blev anlagt parkeringsplads ved Kværs Plantage. Den har været fint benyttet efterfølgende. 

August 2010

Det store sten blev stjålet, og efterfølgende fundet igen, og herefter sat på plads i stenparken. Så da var der lidt drama om, hvor den var og hvordan man løber med en så stor sten. Og om vi kunne finde en anden af samme størrelse.  

September 2010

Blev der sendt en indbydelse til Borgmester Aase Nyegaard, omkring et møde om flere byggegrunde i vores lokalområde. 
Gerd og Jens var på en fin tur med Landdistriktsudvalget syd for grænsen for at se, hvordan de lokale foreninger arbejder med landdistriktsudvikling
Ligeledes var Gerd og Jens på en tur rundt på Als for at se hvad de lokale laug arbejder med på Als, til maj 2011 kommer en lignende tur på Sundeved.

Oktober 2010

Her blev lavet fundament, som stenene skal ligge på og med god hjælp fra naboen Erik Sahl blev det et rigtig flot resultat, så det kan da godt ende med blive rigtig pænt, når der kommer sten på.

Borgerforeningen i Tørsbøl deltog på landsbyrådsmødet, og der blev planlagt, hvad det grønne området på Skovengen kan bruges til. Det blev aftalt, at Borgerforening står for renoveringen af legepladsen og landsbyrådet hjælper med en ansøgning til Landdistriktsudvalget om midler til en legeplads.  

November 2010

Møde med Borgmester omkring flere byggegrunde i Kværs og Tørsbøl. Lige nu er der ingen reelle tilbud til tilflyttere, som ønske at købe en kommunal grund.

Der er efterfølgende sendt en skrivelse til Aase Nyegaard omkring det der blev diskuteret på mødet den 15. november. Vi har ikke modtaget så meget respons på denne tilbagemelding til Aase Nyegaard, hvilket kan skyldes, at der uden Landsbyrådets vidne blev sendt et brev med invitation til et nyt møde omkring arbejdet med Tørsbøl Børnegård. Ikke en så heldig en kombination.   

Januar 2011

Landdistrikts koordinator Connie Sk Nielsen har sat vore udviklingsplan ind i et fint layout
Pensionist foreningen har givet positiv tilbagemelding på at oprette et flaglaug.
Herudover har landsbyrådet deltaget i Landdistriktsudvalget og Sønderborg Landsbyforum.  

hermed er beretningen slut.

5. Regnskab gennemgået og godkendt.

6. Valg: Lilian Jensen (genvalgt), Christian Rossen (genvalgt), Gerd Conradsen (genvalgt), Følgende er på valg til suppleanter: Ove Lauritzen (genvalgt), Hans Lenger (genvalgt)

7. Indkomne forslag: Forslag om ændringer af vedtægter blev vedtaget således følgende er gældende for Landsbyrådets vedtægter:  

§ 3
VALG
Landsbyrådet består af 7 -10 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere.
Landsbyrådets medlemmer vælges på generalforsamling.
Beboere over 18 år med registreret bopæl i området er valgbare og har ret til at deltage i generalforsamling og de dertil knyttede valghandlinger.
Landsbyrådets medlemmer vælges for 2 år
Der vælges yderligere 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år.
Landsbyrådet konstituerer sig med formand, næst-formand og kasserer.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Man kan skriftligt tilkendegive ønske om opstilling

 

8. Evt. : Der blev foreslået at Kunstforeningen giver sin ansøgning til Landsbyrådet, så den kan blive en del af udviklingsplanen, og en del af ansøgningen om Kulturhovedstad. Forslag om at KTUIF får en side af Stander ved stenpark til at fortælle om Hal byggeri. Der var lidt diskussion om hvor vidt fremme stander i stenpark skal placeres.   

Med venlig hilsen

Jens Good  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Dagsorden for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 5.1.2011 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: 

 1. Godkendelse af referat fra den 1. december 2010
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet : Legeplads på Skovengen,
 3. Aktivitetskalender 2011
 4. Generalforsamling den 9. februar 2011
 5. Stenpark og det videre arbejde
 6. Flaglaug
 7. Kontakt til lokalblade
 8. Eventuelt 

Referat

Afbud fra:

 1. Godkendelse af referat fra den 1. december 2010

Referat godkendt

 1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ove fremlagde brev underskrevet af Erling Zauner, hvoraf fremgår, at det er sendt sammen med Landsbyrådet og med det ønske at Landsbyrådet overtager Den gamle Børnegård.  Brevet er ukendt for både os og Tørsbøl Borgerforening. Efter telefonsamtale med Zauner, hvori JG pointerer at vi en anden gang gerne vil spørges om det er det vi mener. JG skriver et pænt brev til borgmesteren om, at vi er bekendt med skrivelsen, men at vi tager afstand fra involvering i indholdet. Kopi af brev sendes til Erling Zauner og andre involverede. PØ fremlagde lidt regnskab. JG har snakket med foreningen i Tørsbøl om et samarbejde vedr. legepladsen på Skovengen. Vi søger pengene og arbejdet koordineres med os. JG skal til EDB-møde d.18.1. i Nordborg. HJA vil gerne med og desuden kan andre interesserede stadig melde sig. HJA spurgte om Landsbyrådet ville være med i afholdelse af Skt.Hans på Forsamlingsgården. Man har fået 3.000 til arrangementet og 3.000 til pr i samme forbindelse. Landsbyrådet var positivt og foreslog at man yderligere spørger Pensionistforeningen, Y’s men, Brandværnet, Idrætsforeningen, Walkie-klubben, Skolen og Tørsbøl Borgerforening. Ellers intet nyt fra medlemmerne.

 1. Aktivitetskalender 2011

JG udleverede sponsorsedler, som vi kan udlevere til dem der er interesserede i at være sponsorer på aktivitetskalenderen 2011. Der kan stadig indsendes datoer, men det haster. Ellers kører det som sidst

 1. Generalforsamling den 9. februar 2011.

Følgende er på valg: Lillian, Rossen, Conradsen, Ove og Hans Lenger. Generalforsamlingen foregår naturligvis ifølge vedtægterne. Der sendes brev ud med kalenderen, ligesom der annonceres i den lokale.

 1. Stenpark og det videre arbejde

Vi venter på bedre vejr, så vi kan få nedsat skuret. Det kunne ellers være ideelt at sætte stenene på plads nu, mens jorden er frossen.

 1. Flaglaug

Pensionistforeningen har det med på deres møde fredag d.7.1.11

 1. Kontakt til lokalblade
 2. Eventuelt

Det går umiddelbart fint på skolen efter hvad vi hører.

Den 3. februar er der fællesspisning i Præstegården for alle sognets beboere. Der annonceres i den lokale.

Således opfattet og erindret

Hans Jørgen Albrechtsen