Referat fra møder i Landsbyråd 2010

Nyeste referat skrives her

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Dagsorden for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd, Onsdag den 1.12.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra:

 1. Godkendelse af referat fra den 3. november og 15. november 2010
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 •  Landbyrådets datoer til 2011 kalender
 1. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
 2. Flaglaug
 3. Kontakt til lokalblade

Eventuelt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

den 20. november 2010 er følgende sendt til Sønderborgs borgmester Aase Nyegård

 

Hermed fremsendes som aftalt opsummering på vores møde den 15/11 2010 omkring byggegrunde i Kværs Tørsbøl og Snurom.

Mødet blev afholdt på Kværs skole efter en køretur rundt i lokalområdet.

Formålet med mødet var at synliggøre, hvor vigtigt det er for området, at der udbydes kommunale byggegrunde til salg. Landsbyrådet vil gerne sige mange tak for din engagerede deltagelse og har herunder fremført hovedpunkterne fra mødet.

Landsbyrådet vil gerne med i processen med planlægning af nye byggegrunde i området.

Når der er et stort ønske om flere kommunale byggegrunde i området skyldes det hovedsagelig, at vi gerne vil udvikle området, og være en aktiv del af kommunen fremover, ligesom tilfældet er i dag. Indtil nu har processen omkring byggegrunde i lokalområdet ikke været præget af korrespondance mellem forvaltningen og Landsbyrådet. Derfor vil vi gerne opfordre til, at problemet med manglende byggegrunde tages seriøst. Landsbyrådet er en aktiv spiller indenfor landdistriktsarbejdet i Sønderborg Kommune. Derfor bør det være naturligt, at inddrage den lokale viden i planlægningen, og opnå størst mulig lokal opbakning.

Der er en del private byggegrunde til salg i området, og der er nogle få kommunale grunde til salg i Tørsbøl på adressen Skovengen. Disse ligger meget spredt, og har ikke fanget interesse hos nye tilflyttere. Vi kan konstatere, at ønsket er mere i retningen mod nye, og lidt større samlede bebyggelser. Dette er også signalerne fra de forespørgsler, der har været til Landsbyrådet, på de lokalplanlagte udstykningsarealer på Lundtoftvej i Kværs.

Meget taler for, at antallet af byggegrunde, som udstykkes skal være mere end 7-10, da udgifterne ved anlæggelse er forholdsvis store ved en mindre udstykninger. Vi vil derfor gerne anbefale, at der udlægges og byggemodnes 15-20 byggegrunde samlet på en placering i området Kværs – Tørsbøl. Ser man på andre områder i kommunen, hvor der er udlagt større boligområder f.eks. Nybøl og Adsbøl, vil et større antal kommunale byggegrunde kunne give et væsentlig løft til udviklingen i vores område. Man kan ikke forvente, at alle grunde sælges i løbet af 2 år, men som det er set i de to andre nævnte områder, vil der efter 3-5 år være en positiv tilvækst i området. Udstykning af byggegrunde kan næppe forventes, at give overskud ved det direkte salg af grunde. Formålet er da også et helt andet, nemlig at skabe udvikling på lang sigt i området. Alternativt kan forventes en langsom afmatning, og forringelse af den sociale status i området, med store udgifter til offentlig forsørgelse til følge.

Placeringen ift. de tre store byer Sønderborg, Aabenraa og Flensborg kan være afgørende for at vælge bosætning i Kværs Tørsbøl.

I Tørsbøl har Danfoss placeret en større afdeling af sin virksomhed, og det forventes, at der sker udvidelser af produktionen på denne lokalitet. Dette er blevet oplyst under et besøg landsbyrådet havde på fabrikken i 2009.  Årsagen til Danfoss Tørsbøl’s ønske om at udvide produktionen, er den centrale placering i området. Der er således optimale forhold for transport af varer og rekruttering af personale til og fra tre store byer i området. Det samme forhold kan beskrive virksomheden Gråsten Fjerkræ i Kværs, der også er under udbygning. Denne virksomhed har netop beskrevet den centrale beliggenhed, samt ønsket om at blive i Sønderborg Kommune som væsentlig for en fremtidig placering.

Med udbygning af motorvejen vil Kværs Tørsbøl området få en central rolle ift. trafikken, der skal til og fra Gråsten.

Med udbygning af sygehuset i Åbenrå vil Kværs Tørsbøl kunne tilbyde en central placering, hvor afstanden mellem områdets tre store byer er lille. Dermed vil familier opnå kort transporttid, og samtidig tilbydes de et attraktivt lokalsamfund med skole og anlæg med flotte idrætsfaciliteter. Skal vi højne værdierne i vores kommune, må vi satse på de lokalsamfund, der aktivt tager del i fremtiden.

Mange indikatorer tyder på at Kværs Tørsbøl området har meget at tilbyde ”nybyggerne”, og områdets beboer vil ligeledes have stor fordel af tilflytning.  

Kværs Tørsbøl er uden tvivl kommunens mest aktive lokalsamfund. Som den første skole i kommunen blev der søgt om at få etableret et Børneunivers. Det medførte, at der blev opført en ny Børnehave i tilknytning til skole og idrætsanlæg. Ideerne bag Børneuniverset er skabt ved et ihærdigt samarbejde mellem institutionerne og mange lokale ildsjæle, der gør en aktiv indsats for lokalområdet. Et andet aktivt område er idrætsforeningen, der opførte et stort Halbyggeri tilbage i 2001, og efter få år igen tager fat, og nu er i gang med at bygge en ny multihal. Ved det første halbyggeri er der registreret 25.000 frivillige arbejdstimer. Det bliver sandsynligvis i samme størrelse ved opførelsen af multihallen, hvor der anvendes lige så mange mursten, som der bruges til opførelse af 8,5 parcelhuse. Når multihallen til foråret står færdig huser Kværs Danmarks største idrætsanlæg opført på frivillig basis, hvilket er en fornem titel at erhverve.

Kører man en tur i Kværs Tørsbøl er der meget få huse til salg, og de huse, som kommer til salg, har en meget kort liggetid hos ejendomsmægleren.  Ser man ligeledes på ejendomsannonceringen er der meget få huse med i de lokale ugeaviser, hvilket kan føres tilbage til, at området er attraktivt for tilflyttere, og husene i Kværs Tørsbøl er forholdsvis nemme at sælge.

At området mangler byggegrunde er uden tvivl. Flere gange årligt bliver landsbyrådet kontaktet af personer, som gerne vil etablere sig i nyt hus i vores lokalområde. Flere giver ligeledes udtryk for at have kontaktet kommunens forvaltning med forespørgsel om byggegrunde i området. Man må forvente, at forvaltningen ligger inde med en registrering af disse forespørgsler, som kommer fra lokalområder, der ikke har kommunale byggegrunde til salg.

Om dem som vælger at etablere sig i nyt hus i yderområderne kan man sige, at de er stabile tilflyttere, da man ikke kan forvente, at opnå samme værditilvækst som i f.eks. nybygger-områderne omkring Gråsten. Derfor har de overvejet nøje om det nu også er det rigtige sted at bosætte sig. På samme måde kan man sige, at dem der får lov til, at låne penge til nybyggeri i yderområderne, er familier med stabile indkomster, der kan bidrage til hæve den sociale status for området. Disse ”stærke” familier er nødvendige for områdets fremtidige muligheder.

Børneunivers i Kværs er etableret, og der er brugt mange kræfter på at få projektet sat i gang.

Nye byggegrunde har også stor betydning for Børneuniverset, da det tager lang tid, at øge antallet af børn i skolen ved en naturlig udskiftning i beboerne. Vi har med nyopførelsen af Børnehaven fået super gode faciliteter, og derigennem må en del af de forældre, der tidligere valgte Børnegården i Tørsbøl fra pga. gamle lokaler, forventes vælge Børneuniverset til. Da forældre ikke er tilbøjelige til at lade børnene skifte skole må de flere børn i skolen, således komme helt nede fra børnehaven. Der vil således være en tidshorisont på ca. 4-5 år før der rigtigt kan ses flere børn i Kværs skole. Nye byggegrunde vil kunne speede denne proces op, og understøtte Kommunens investeringer i Børneuniverset.

På mødet blev diskuteret muligheden for udnytte de faciliteter vores Børneunivers kan tilbyde. Her vil oprettelse af en klasse med specialundervisning kunne kombinere flere fordele samtidig. Således vil det tilføre skolen flere elever, og rammerne for specialundervisning med fysisk udfoldelse findes ikke mere optimale andetsteds i kommunen. Det er afgørende at kunne se mulighederne i perioden indtil elevtallet stiger som følge af den synergi, der ligger i en samlet enhed.

 

De gamle bygninger ved Tørsbøl Børnegård er i forfald, og bør indgå i den fremtidige planlægning for Kværs Tørsbøl området.  

Der er en stor bygningsmasse, som tidligere var anvendt til Børnehave placeret i midten af Tørsbøl by. Bygningerne er i forfald, og bør rives ned inden kommunen får et ”godt” tilbud fra en produkthandler eller en Låsby Svendsen udlejer. Arealet kunne sammen med den lille mark, der ligger nord for Børnehaven blive til 4-6 fine byggegrunde i midten af Tørsbøl. Byen mangler i den grad lidt gejst, der godt kunne komme, som følge af 4-6 nye hus midt i byen. Alternativet, med en faldefærdig ruin midt i byen, vil hurtigt overstige udgiften til nedrivning og anlæg af nye byggegrunde. Landsbyrådet arbejder på at anlægge en ny legeplads på arealet ved klubhuset på Skovengen i Tørsbøl. Dette areal er til stor glæde for de lokale dagplejere, men kræver dog en renovering for at være forsvarlig at anvende. En flok på 8-10 personer fra Klubhusets venner vil gerne stå for arbejdet og Landsbyrådet hjælper med at søge midler. Det forventes at starte op i foråret 2011, og vil have en positiv effekt på området.

Landsbyrådet vil gerne sige mange tak for et behageligt møde, og står selvfølgelig til rådighed for den videre proces med at skabe flere attraktive byggegrunde i Kværs Tørsbøl området. Vi vil sætte stor pris på, at ovenstående formidles videre til de andre gode kræfter i det politiske og det forvaltningsmæssige bagland, da det ligger os meget på sinde at gøre noget ved udfordringen med de manglende byggegrunde.

Med venlig hilsen

Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl og Snurom
ved Jens Good,
mail: libachgood@mail.dk og mobil 21257492

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Dagsorden for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd, Onsdag den 3.11.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra:

 1. Godkendelse af referat fra den 6. oktober 2010
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 • Børnegården i Tørsbøl
 • Kalender 2011
 1. Møde med borgmester den 15. november kl. 15.30-17.00
 • Emner
 • Mødested
 • Tur
 • Kaffe mm.
 1. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
 2. Flaglaug
 3. Kontakt til lokalblade
 4. Eventuelt

Referat for landsbyrådsmøde d.3.11.2010 i kontoret

Ad.1. Referat af sidste møde blev godkendt uden kommentarer.

Ad.2. Der var ingen der havde nyt vedrørende Børnegården i Tørsbøl

PØ Der er kommet besked om nyt hævekort til kontoen

GC, OL, HJB, HJA og CR havde intet nyt til mødet.

PØ og JG er ved at forberede brev til udsendelse. Kalenderen forventes uddelt med KTUIF-NYT i januar 2011. Prisen bliver igen i år 300 kroner.

Ad.3.            Emner : Byggegrunde, Børnegården, Skovengen

Vi mødes på Kværs Skole, hvorefter der vil være en lille køretur rundt til de forskellige lokaliteter. Jens medbringer kaffe og lidt blødt brød. Mødet holdes i klasselokale på skolen, hvor der er mulighed for at bruge Smart-board. Mødet vil umiddelbart være åbent for alle, dog bydes skolebestyrelsens formand. HJB, OL og JG medbringer biler. Mødet følges op af en skrivelse indeholdende vores forslag og spørgsmål og en opsummering af mødet.

Ad.4. Det ser godt ud henne omkring pladsen. Kanterne er sat og der er fyldt granitskærver i, Nu skal stenene renses og gøres klar til at blive lagt op. Der er lavet aftale med Gunnar Wildenschild, om at hjælpe med at få stenene lagt på plads. Inden tiden skal stenene lige spules af med en lille højtryksrenser. HJA undersøger vedr. skæring og slibning af et par af stenene. Inden opsætning af stenene skal vi have hentet ”afskærmningen” på produktionsskolen i Ragebøl. Den er umiddelbart mere end 2 meter langt og 1.5 m i diameter. Der skal faststøbes nogle stolpesko til at holde afskærmningen. Afskærmni9ngen skal stå på et fundament ca 4×4 meter med kant og skærver. Der skal arrangeres transport og opmagasinering. HJB undersøger vedr. transportmiddel. GC er ved at undersøge ting til opsætning i afskærmningen. Lige nu er han ved at undersøge Degnegårdens historie og han fremlagde sit hidtillige resultat.

Ad.5. Intet nyt om Flaglaug

Ad.6. Vi vil arbejde hen imod, at der som det næste kommer et stykke om stenparken og det arbejde der bliver lavet der. HJA laver evt en forespørgsel om interesse fra Morten Jacobsen, JV.

Ad.7. Der var intet til evt.

Således opfattet

Hans Jørgen Albrechtsen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referat fra Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd, Onsdag den 6.10.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: Per Ø, HJ Albrechtsen,  H Lenger

 1. Godkendelse af referat fra den 1. september 2010
 2. Klubhusets venner i Tørsbøl
 3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 • Børnegården i Tørsbøl
 • Kalender 2011
 1. Møde med borgmester den 15. november kl. 15.30-17.00
 2. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
 3. Flaglaug
 4. Kontakt til lokalblade
 5. Eventuelt

Følgende er taget til referat:

 1. Der er ikke blevet lavet referat af mødet 1. sept. noter finders dog hos Jens.
 2. Der var inviteret 2 fra bestyrelsen af Klubhusets venner i Tørsbøl. Elvis Isic, Tørsbøl og Erling  Zauner, Snurom. Der var flere emner som blev behandlet og fokus var på arealet med den nedslidte legeplads på Skovengen i Tørsbøl. Klubhusets venner har samlet 8 personer som gerne vil stå for restaurering af legepladsen. Og det blev besluttet at Jens Good laver ansøgning om midler til legeplads på Skovengen. Elvis leverer nogle forslag over hvad gruppen godt kunne tænke sig. Der kan søges om ca. 25000 kr ved Landdistriktsudvalget. Andre fonde/puljer kan også søges, f.eks. Ildsjælepuljen. Der blev også diskuteret mulighederne for istandsættelse af klubhuset. Og til dette kan også søges midler ved Landdistriktsudvalget, dette prioriteres efter legepladsen.
  Slåning af arealerne ved klubhuset har hidtil hørt under kommunen. Dette er ophørt, og der tages kontakt til vej og park for at høre om slåningen kan komme ind under den pleje der foretages af byggegrundene på Skovengen. Jens tager kontakt til kommunen.
 3. Punktet blev udsat til næste møde
 4. Den 15/11 er der møde mellem Landsbyråd og Borgmester. Det blev aftalt at vi starter ved skolen og kører en kort tur i området, med fokus på byggegrunde Lundtoftvej, Skovengen, og en tur ind omkring Tørsbøl Børnegård. Det er aftalt at mødet holdes i hallen i lokalet ovenpå. Jens undersøger om det er frit. Jens fremskaffer kort der kan bruges til beskrivelse af området. Ved næste møde planlægges de sidste detaljer. Jeg vil gerne opfrodre tiol at alle fra Landsbyrådet deltager hvis det er muligt. Ligeledes er Klubhusets venner blevet opfordret til at sende nogle medlemmer.
 5. Arbejdet med stenparken er godt i gang. Der aftales hvornår det er muligt at komme videre med stensætningen. Inforstander er lavet og skal hentes, vhilket aftales mellem Jens og Gerd.
 6. Jens kontakter pensionist foreningen omkring dette.
 7. udskudt til næste gang.
 8. ingen yderligere bemærkninger.

Jens Good   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

 Dagsorden for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd Onsdag den 1.9.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: HJ Bollmann, H. Lenger, (Per ?)

 1. Godkendelse af referat fra den 4. august 2010
 2. Klubhusets venner i Tørsbøl
 3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 • Børnegården i Tørsbøl
 • Bustur med Landdistriktsudvalg den 23. september kl. 16-21
 • Kalender 2011
 • Brev til borgmester
 1. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
 2. Flaglaug
 3. Kontakt til lokalblade
 4. Eventuelt

Referat fra ovenstående møde er forsvundet. Beklager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 4.8.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: Lilian, Gerd, Per

 1. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2010
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 • Børnegården i Tørsbøl
 • Hjemmesiden opdatering,
 • Bustur med Landdistriktsudvalg den 23. september kl. 16-21
 1. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
 2. Flaglaug
 3. Kontakt til lokalblade
 4. Eventuelt
 1. Parkeringsplads ved Plantagen
 2. Byggegrunde ved Lundtoftvej/Møde med borgmester

Referat

 1. Referat fra 9 juni godkendt
  1. Ove Lauritsen : Elvis Isik vil gerne komme på vegne af klubhusets venner i Tørsbøl, så han inviteres med til næste møde i landsbyråd.
  2. Det blev foreslået at Gerd tager med på bustur den 23 september hvis det passer ind i hans kalender. Jens tager med som repræsentant for Landdistriktsudvalg.
 2. Der er efter mødet kommet klarhed over den store sten og det blev på mødet besluttet at H J Bollmann og Gerd køber ind i byggemarked, træ og armering. Det aftales nærmere med Hans Lenger om materialer fra byggeri af Multihal. Det blev bestemt at vi afsætter den 28 og 29. august  til at lave stenpark, og de enkle detaljer aftales kort før den 28.
 3. Parkeringsplads ved plantagen er etableret.
 4. JG skriver brev til borgmester om at vi gerne vil fastsætte en dato, hvor vi kan mødes og beskrive forholdene omkring byggegrunde i området.
 5. HJA kontakter Kalle Lassen
 6. afventer til senere
 7. Ift. Aktivitets kalender blev besluttet at den også udgives i 2011 og at JG starter op med at skrive ud til sponsorer og foreninger.

Mvh.

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 9.6.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: Hans Lenger

 1. Godkendelse af referat fra den 5. maj 2010
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 • Gråsten Fjerkræ
 • Børnegården i Tørsbøl
 • Byggegrunde ved Lundtoftvej
 1. Hjemmesiden opdatering,
 • Gå siden igennem før mødet
 1. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
  Indkommen klage fra Degnetoften 8. ved Erik W Lund
 2. Flaglaug
 3. kontakt til lokalblade
 4. Eventuelt

Referat

 1. referat ok
 2. Gråsten fjerkræ kan lovligt blive i byen. Børnegård; intet nyt. Byggegrunde på Lundtoftvej og øvrige byggegrunde i området. Det er aftalt at JCG og HJB laver udkast til brev til Borgmester omkring møde om byggegrunde i vores område. Gerd har forelagt H Wildenschild projekt med parkeringsplads ved plantagen, der kommer tilbagemelding omkring dette.
 3. Hjemmesiden opdateres. Den mangler en gennemgang. Formen på denne gennemgang ligger lidt flydende endnu, men er lagt ud som et fælles arbejde som alle i landsbyrådet deltager i.
 4. Stenpark, JG sender projekt til Preben Skårup. Gerd sætter pæl hvor den store sten skal ligge. JG sender dokumentation til Sille for at projektet er offentliggjort i lokalområdet. (ikke aktuel da klagen er trukket tilbage)
 5. Flaug Laug. HJ Albrechtsen giver melding på forespørgsel på Kalle Lassen.
 6. Der sendes indlæg om stenpark til Gunnar Hattesen, når processen er startet op.

Mvh.

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 7.4.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: Hans Lenger

 1. Godkendelse af referat fra den 3. marts 2010
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
 3. Ren dag 2010
 4. Byggegrunde i lokalområdet
 5. Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.
 6. kontakt til lokalblade
 7. Eventuelt
 • herunder:

Referat

 1. Referat fra 3/3-2010 godkendt
 2. HJB; Status på Børnegården i Tørsbøl er at den endnu ikke er solgt. HJA; Der er koncert den 23. april på den lokale scene. JG tager til møde om infoland på Sdb. Kommune.
 3. Ren Dag den 18 april 9.00 til 12.00 med opstart på Brandstation med morgenkaffe (indkøb morgenmad og øl og vand foretages af HJB), HJA; kontakt til Danmarks Naturfredningsforening om trafikveste mm. JG kontakter materialegård om klosakse og affaldsposer. JG laver annonce på hjemmeside og i skole og børnehave.
 4. Der gøres ikke mere lige nu udover der følges op på mail sendt af JG til Teknik og Miljø. JG undersøger om grunde på Lundtoftvej er på kommunens hjemmeside. Se link : http://www.sonderborg.dk/BoligOgByggeri/ByggegrundeTilSalg/Jyllandssiden.aspx
 5. Stenpark; JG sender projekt til Preben Skårup. Per spørger Lars Nyhus om at flytte stor sten fra Buskmosevej til Kværs, samtidig følges op på om Wildenschild stadig vil af med stenen, der skal danne basis for stenparken. Gerd har fået oplyst at der findes et bogværk om kampesten og kirkebygninger, det kunne fint kombineres med stenparkprojektet. Resten afventer Landzone tilladelse.
 6. HJA laver lille artikel om ovenstående emner og sender til Gunnar Hattesen, Gråstenavisen.
 7. Nye emner til Landsbyrådet: Gerd tager parkeringsplads forslag med til møde i Kværs plantageforeningen.

Mvh

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 3.3.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra:

1.      Godkendelse af referat fra den 3. februar 2010 og generalforsamling den 17. februar 2010.

2.      Konstituering

3.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø  herunder: hjemmeside anvendelsesmuligheder for universet.

4.      ren dag 2010

5.      Byggegrunde i lokalområdet

6.      Stenpark og det videre arbejde, tidsplan mm.

7.      kontakt til lokalblade

8.      Eventuelt

Referat

 1. Referat godkendt
 2. Konstituering forløb således der ikke var nogle ændringer, således: for landsbyråd formand Jens Good, næstformand Christian Rossen, sekretær Hans J Albrechtsen, kasserer Per Østergaard.
 3. Der har været fin artikel om Stenpark i Kværs i Der Nord Sleswiger på foranledning af Gerd Conradsen.
 4. Ren dag den 18 april. Kl. 9.00 til 12.00. (forberede kaffe fra 8.30 på brandstation) JG sørger for annonce, klosakse, HJB reserverer Brandstation, og køber 40 rundstykker + marmelade ost mm. (jeg er ikke helt sikker på hvem der kom på som indkøber så vend lige tilbage hvis det er forkert.)
 5. JG sender mail til formand for teknik og miljø Peter Hansen omkring tidsplanvedr. Byggegrunde på Lundtoftvej.
 6. Gerd ringer til Peter Skårup, kirkegårds konsulent. JG og Lilian sender landzoneansøgning.
 7. Udsættes
 8. Ove afbud til næste møde.  Ove L. har fået ny mail

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Beretning til Generalforsamling i Landsbyråd for  

Kværs Tørsbøl og Snurom 2010.  

I det næste vil jeg nævne hvad der er sket i Landsbyrådet siden maj 2009.  

Ved generalforsamlingen 6. maj 2009 blev det besluttet at ændre tidspunktet for den årlige generalforsamling, således den kan afholdes i februar.  Der er således kun 7 mdr. siden sidste generalforsamling.

Juni 2009

Her blev arbejdet med en stenpark startet op og det blev besluttet at vi ville søge om den kunne ligge på græsarealet foran kirken. Der blev ligeledes besluttet at planlægge rengøring af mosekonen. Den skal spules og sættes til tørre indenfor, og når den er blevet tør skal den behandles med træbeskyttelse.

Ligeledes har vi forsøgt at finde flere eksemplarer at den tidligere trykte lokalhistorie ”Kværs på Tværs” Men foreløbig uden held.

I januar måned blev der fremlagt en lokalplan for en ny udstykning ved Lundtoftvej, hvor der er planlagt 10 nye byggegrunde i 1½ plan

Juli 2010

Her var ingen mødeaktivitet

August 2010

Borgerforeningen i Tørsbøl blev kontaktet for at høre om de var interesseret i at få repareret legepladsen ved Skovengen i Tørsbøl. Dette førte dog ikke til videre arbejde da der pt. ikke er mange aktive i borgerforeningen, og Lokalrådet fandt det rimeligt at der var lokale fra Tørsbøl som var med front i dette arbejde.

Landsbyrådet har behandlet en henvendelse om trafikregulering på Søndertoft mellem Tørsbøl og Kværs. Der blev sendt forslag og beskrivelse til kommunen omkring problemet med bilister der kører for stærkt på Søndertoft.

Landdistrikts udvalget havde udpeget Kværs til at være årets landsby i Sønderborg Kommune. Og med denne titel følger vi kunne søge Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, om at blive udnævnt til årets landsby i Danmark 2009. Så i august blev der indsendt en ansøgning om at Kværs kunne blive Årets Landsby i Danmark. De fik en fin ansøgning, som tog udgangspunkt i de ideer vi har i områdets udviklingsplan. Vi vandt ikke konkurrencen men, havde mange af de samme kvaliteter som dem, der vandt titlen med Årets Landsby 2009. Det blev Janderup som ligger i Varde kommune.

September 2010

Per og Jens var til erfa-møde i Sønderborg om arbejdet med hjemmesiden. Og til det må siges at programmet som hjemmesiden er opbygget med er meget funktionel, men det kniber meget med service fra det firma der står bag, Landdistrikternes hus der ejer infoland, og som står for at drive de fælles hjemmesider der bruges af sønderborg kommunes lokalråd.

30. september var landsbyrådet med ved en landdistriktsfest på Gråsten Landbrugsskole. Det var et rigtigt fint arrangement der skulle give inspiration til arbejdet med lokalsamfund, samtidig med det var en tak fra Landdistriktsudvalget til de lokale landsbyråd. Der blev fremlagt hvordan man ser udviklingen i landdistrikterne, og at der bliver ved med at være muligheder for de små samfund så længe de selv tager initiativet.

Hen over sommeren og efteråret har landsbyrådet arbejdet med flere emner der har et mere langstrakt forløb.

Det ene var at få indflydelse på den fremtidige anvendelse af Børnegården i Tørsbøl, der er blevet sat til salg. Der har været kontakt til kommunen og til ledelsen i det nye børneunivers.

Det andet emne er at holde kontakt til kommunen angående cykelsti mellem Søndertoft og Gråsten via Buskmosevej. Det er vedtaget at der skal laves en cykelsti, men opstartstidspunktet er endnu ikke fastsat.

Der er blevet arbejdet på at kommunen skal sætte gadelys op på cykelsti mellem Kværsløkke og skolen.

Arbejdet med teksten til udviklingsplanen har også forløbet over en længere periode i 2009.

Oktober 2010

Her blev besluttet at der skulle arbejdes for at bygge en stenpark og landsbyrådet gik i gang med at søge oplysninger og beskrive mulighederne omkring stenparken foran kirken.

Landsbyrådet har søgt om et tilskud ved Landdistriktsudvalget i Sønderborg til at formidle udviklingsplanen, således den kunne sendes ud som en trykt udgave til områdets husstande. Dette blev bevilliget

November 2010

Der blev lavet en ansøgning til Landdistriktsudvalget i Sønderborg omkring tilskud til stenparken.

Der er lavet aftale med en geolog omkring beskrivelse af sten mm.

December 2010

Her fik vi at vide at ansøgningen om midler var blevet taget positivt imod og Landdistriktsudvalget gerne ville bidrage til projektet.

Der blev arbejdet med at indsamle oplysninger til aktivitetskalender 2010.

Januar 2010

Jens har været med i en arbejdsgruppe der skal gøre turismen med attraktiv og synlig i de små lokalsamfund, og på en måde så de ikke drukner i de mange tilbud der findes i de større byer i området. Dette skal gøres via en fælles hjemmeside der er koblet til de lokale landsbyråds hjemmesider på infoland.

2010 aktivitetskalender er trykt og delt ud til alle husstande i området. Landsbyrådet vil gerne sige tak for bidrag fra de lokale erhvervsdrivende der har givet tilskud til trykning og uddeling af kalenderen. Uddelingen er sket i forbindelse med at 6. kl. har delt KTUIF nyt rundt, så det er en god aftale vi har med skolen og idrætsforeningen omkring dette. Der har været rigtig mange aktiviteter fra foreninger og skole og børnehave så det er blevet en fin kalender der viser at der er stor opbakning fra dem der bruger den.

Der bliver arbejdet lidt med en ide om en rasteplads/parkeringsplads ved enden af kværs plantage der vender ud mod Aventoftvej.

Og jeg er i gang med at lave kursus i hjemmeside for nogle landsbyråd i kommunen som ikke er så langt i processen med infoland.

Februar 2010

Her blev der arbejdet videre med projektet omkring stenparken.

Herudover har landsbyrådet deltaget i Landdistriktsudvalget og Sønderborg Landsbyforum.

Mvh. Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Dagsorden for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 3.2.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra:

1.     Godkendelse og opfølgning af referat fra den 6. januar 2010.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø  herunder:, kalender/sponsorer,

3.      Generalforsamling 2010 som afholdes 17. feb. 2010

4.      Stenpark og det videre arbejde, evt. landzonetilladelse

5.     Eventuelt

ref mangler

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Dagsorden for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 6.1.2010 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra: Ove,

1.     Godkendelse og opfølgning af referat fra den 2. december 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø      herunder:, kalender/sponsorer, kirkeskilt, mosekonen

3.      Udviklingsplaner, udsendelse sammen med kalender.

4.      Generalforsamling 2010 som afholdes 3 feb. 2010

5.      Stenpark og det videre arbejde, evt. landzonetilladelse

6.     Eventuelt

Referat Landsbyråd d.7.1.10

Rådets lokaler

Afbud : Per, Hans L og Ove

Ad.1. Referat  godkendt

Ad.2 og 3. affaldsindsamling blev fastlagt til søndag d. 18.april 2010.

Udgivelse af folder vedr. udviklingsplan blev udsat til midt i foråret.

Kalenderen er ved at være klar til tryk. Der var lidt diskusion omkring udgivelsestidpunktet. HA skal tage kontakt til menighedsrådet vedr. kirkeskilt.

Mosekonen står stadig på sin plads, da det ikke blev aktuelt at flytte hende ind. Vi satser i stedet på en periode i august eller september, hvor den kan ordnes ude.

Ad.4. Generalforsamling blev fastlagt til 17.februar klokken 19 på Kværs Skole. Jens sørger for indrykning af annonce senest d.2.2.10 i Lokal-avisen Gråsten. På valg er Hans Jørgen A, Hans Jørgen B. Per Ø og Jens G. Alle fire stiller op igen. Som suppleanter er Ove og Hans L på valg. Udviklingsplanen fremlægges og der orienteres om stenparken.

Ad.5  Vi har fået bevilliget 49.000 til etablering af stenparken. Nu er der så to små forhindringer. Dels skal vi have snakket med kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, og dels skal vi have lavet en tilladelsesansøgning i forbindelse med landzoneloven. Der skal udarbejdes en mere fyldig skitse, og der skal udvælges de 7 – 8 sten der skal stilles op. Opslagstavlen laves af produktionsskole.

Ad.6. Hans Jørgen Bollmann spurgte til etablering af en parkeringsplads ved skovhjørnet ved Avntoftvej. Der er umiddelbart to muligheder. Enten at man laver en plads på selve hjørnet eller at man taler med skovbestyrelsen om at afse et hjørne i nærheden af mindestenen.

Muligheder for fremtidig brug af Børnegården blev drøftet, og vil også blive drøftet i fremtiden.

H J Albrechtsen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….