Referat fra møder i Landsbyråd 2009

Referat fraMøde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 2.12.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra Lilian, H. Lenger, H.J. Albrechtsen

1.      Godkendelse og opfølgning af referat fra den 4. november 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø      herunder:, kalender/sponsorer, kirkeskilt

3.      Udviklingsplaner, udsendelse sammen med kalender.

4.      Ansøgning til 1. dec. omkring stenpark

5.      Eventuelt

Referat

Referat fra 4. nov. Godkendt.

HJA har hørt fra flere at de savner lidt information om lokalområdet i de lokale nyhedsaviser, så det blev til en opfordring til at HJA sende et eller flere punkter til lokalaviserne efter vores møde. Det skal dog pointeres at opgaven ikke alene behøver at ligge hos en person, så de øvrige bedes også lægge sig lidt i selen for at gøre os synlige. Punktet får en plads på vores dagsorden fremover så det kan blive konkretiseret.

JG følger op på henvendelse til kommunen omkring cykelsti på Buskmosevej, Lys på cykelsti på Aventoftvej, hastighedsbegrænsninger på Søndertoft.

Gerd havde positive kommentarer til de tilbagemeldinger der er kommet fra Stiftet angående stenparken.

JG finder ud af hvornår kalender kan udkomme og tager en vurdering på hvordan det bliver med tilbagemeldinger på skole og børnehaveaktiviteter til kalenderen.

JG kontakter Lilian omkring opsætning af info-blad om udviklingsplan.

JG kontakter Lilian for at høre om der kommet mere fra Stiftet omkring stenpark

Følgende kontakter erhvervsdrivende omkring sponsorat på 300 kr. til kalender

Chr Rossen                  KT maskiner, Johnny Fogt

HJ Albrechtsen         Mørtelværk, Den lokale scene, Unghanen, Forsamlingshuset

HJ Bollmann              Kværs Autoophug, Kværs Autoværksted Arne L, Kværs Kro

(du fik lidt flere for at fordele dem lidt mere håber det er ok)

Lilian                               Kværs VVS forretning

Jens G                             Gråsten og Omegns begravelsesforretning (bør betale 600 for 2år.), Egernsun og Kværs El-service, , Frisørhuset

Per Ø                               Letnet.dk, B&S v Elvis Isic, Dansk Autohjælp,

Ove L                               Danfoss Drives (bør betale 600 for 2år.)

Husk lige at spørge om teksten på kalenderen skal ændres ift. sidste år

Mvh.

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 4.11.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra HJA

1.      Godkendelse og opfølgning af referat fra den 7. oktober 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø      herunder: Tørsbøl Børnegård, kalender/sponsorer, kirkeskilt

3.      Udviklingsplaner, udsendelse sammen med kalender.

4.      Ansøgning til 1. dec. omkring stenpark

5.      Eventuelt

Følgende er taget til referat

 1. Ingen kommentarer til referat fra møde den 7. oktober.
 2. Der blev fremlagt kontoopgørelse fra Per. Gert havde lavet undersøgelser angående ressourcer til stenpark. Der henvises til pkt. 4. JG laver forespørgsel på trafikregulering på Søndertoft og hører Teknik og miljø om det er muligt, at der bliver hastighedsbegrænsning på 60 km/t mellem Tørsbøl og Kværs. HJA følger op på lovet henvendelse til menighedsråd omkring hvordan der søges om et kirkeskilt. Lys på Cykelsti mellem Skolen og Kværsløkke, JG laver brev til teknik og miljø og beskriver problemet med meget mørke på cykelsti. Kalender JG indsamler data og uddeler sponsorbreve som de enkelte laug medlemmer går rundt med.
 3. Udviklingsplan. Der er søgt penge til at udsende udviklingsplan sammen med kalender. Lilian spørger Mette Paulic Olesen om hun vil hjælpe med opsætningen. JG hjælper med materialer mm.
 4. Stenpark. Gert har lavet stort opsøgningsarbejde og har fundet en geolog, der gerne vil skrive tekst omkring sten og jordbund i området, ligeledes er der taget sigte på nogle fine sten hos lokale landmænd. Der er taget kontakt til Produktionshøjskole i Ragebøl, der gerne vil lave en info-stander. Gert havde 8 forslag til hvad info-stander kunne indeholde, og der var mange spændende emner, som gengives i ansøgning der indsendes til Landdistriktsudvalget. JG har lavet udkast til ansøgning som koordineres med Lilian fra Menighedsråd, så der kan komme en foreløbig afklaring på om, der må laves en stenpark foran kirken.
 5. Under eventuelt havde HJ Bollmann forslag om at landsbyrådet laver rundvisning på slammineraliseringsanlæg i Rinkenæs. Det skal foregå i maj/jui måned når der er godt gang i planternes vækst.

Mvh.

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat for Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd 
Onsdag den 7.10.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud fra Lilian

1.     Godkendelse og opfølgning af referat fra den 2. september 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø      herunder: Tørsbøl Børnegård, kalender/sponsorer, kirkeskilt

3.      Udviklingsplaner, færdiggørelse af tekst.

4.      Trafik på Søndertoft

5.      evt. ansøgning til 1. dec. omkring stenpark

6.     Eventuelt

Møde i Landsbyråd onsdag d. 6.10.09

Afbud, Lilian

Som optakt til mødet orienterede Jens Good om uddeling af midler fra udviklingspuljen. Der er en ny uddelingsrunde 1. december, så vi skal overveje, om vi har noget vi vil ansøge om.

Ad. 1. Vedr. skiltning, så ville kirken gerne have et lille firkantet skilt med retningspil mod kirken. Lidt lignende de tyske kirkestandere. HA kontakter menighedsrådet og fortæller, hvor man ansøger om at få et skilt.

Ad. 2. JG har været til møde i landdistriktsudvalget. Skulpturerne til udveksling er nu snart klar til at blive sendt rundt. Det drejer sig om en mere traditionel og en mere alternativ skulptur. Så har JG, HJB, GC og OL været med til Landdistriktsfesten. Det havde været et godt arrangement og man havde generelt udtrykt ønske om, at det kunne man godt gøre igen. Desværre kom Stephan Kleinschmidt ikke som foredragsholder. I stedet holdt en anden oplæg om at blive kulturlandsby. Desuden var der to andre indlæg vedr. fremtiden og historien. JG skal til et møde vedr. koordinering af en turistinformationsside på infoland. HA kunne endnu ikke sige mere vedr. Buskmosevej. Trafiksanering på Søndertoft er ikke budgetteret og kan derfor først komme på tale til næste budgetlækning. Dog kan visse ting stadig lade sig gøre. I forbindelse med åbningen af Børneuniverset blev det foreslået at give en gave ved åbningen. Der var dog enighed om, at det ikke skal danne præcedens, men at situationen vurderes fra gang til gang. JG foreslog et gavekort til frugttræer. Dette blev vedtaget. JG laver en kuvert med beløb eller gavekort. Der skal søges midler til oprettelse af en stenpark ved kirken. Dog skal vedligeholdelsen afklares. Selvom stenparken stadig kun er i planlægningsfasen, brydes mange hoveder med stenenes placering. Ti kroner til dem der finder den gyldne løsning. Projektet forventes at koste mellem 50 og 70.000 kroner. Conradsen og Good arbejder videre med budgetteringen. Landsbyrådets medlemmer var enige om, at der igen i år skal udgives en kalender og at midlerne findes ved reklamebetaling. Intet nyt vedr. borger-foreningen i Tørsbøl. Vedrørende Børnegården har Erik Lauritzen meldt tilbage, at Børnegården vil blive solgt, men at man vil prøve at forhindre en ”Låsby-handel”. Til gengæld rives den gamle pedelbolig ved skolen ned fredag d. 8.9.09.

Ad.3. Udviklingsplanen er nu ved at være færdig. Senere skal der eventuelt arbejdes på et afsnit om turisme.

Således opfattet og forstået  Hans Jørgen Albrechtsen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Møde i Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom

Onsdag d.2-9-2009 kl. 19 i mødelokalet.

Afbud fra Jens

1.     Godkendelse og opfølgning af referat fra den 12. august 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø      herunder: Kværs Multi Univers, Tørsbøl Børnegård, Borgerforening i Tørsbøl,

3.     Erfamøde om hjemmeside i Sønderborg den 9. september

4.     Indbydelse til Landdistriktsfesten onsdag den 30. september.

5.     Udviklingsplaner gennemsyn af de enkelte afsnit

6.     Trafikregulering på Søndertoft.

7.     Nyt fra Menighedsråd omkring stenpark på degnepladsen.

Ø      Næste ansøgningsfrist til Landdistriktsudvalg er 1. okt. og igen til april

8.     Eventuelt

1.     Referat godkendt

2.     Intet nyt vedrørende Universet. JG har lovet at kontakte ansvarlige vedr. næste skridt og vores involvering. Nyheder udsendes evt. pr. mail. JG har haft kontakt til borgerforeningen i Tørsbøl vedr. legeplads. Her står man foran en ekstraordinær generalforsamling og derfor ved man p.t. intet om fremtiden. Vi må afvente. Punktet sættes på igen i oktober.  Der er endnu intet nyt vedrørende Tørsbøl Børnegård.   Høringsfasen vedr. grundene på Lundtoftvej er nu over og næste fase kan gå i gang, byggemodning og kloakering.

3.     Der er erfaringsudvekslingsmøde omkring infoland d.9.9.09 på Blegen 9 i Sønderborg. Jens tager af sted sammen med Gert og hvis han ikke kan så sammen med Per.

4.     Tilmelding til Landsdistriktsfesten sker til Jens. MAX 10 deltagere. De fleste har interesse, så vi forventer at blive fuldt hus.

5.     Der var rundt om bordet rimelig stor forvirring omkring, hvad det er der mangler eller hvad det er der skal laves om ved den udviklingsplan vi har lavet. Desværre var JG ikke til stede, så det var svært at få det belyst nærmere.  HJB og HJA har gennemlæst deres og fundet det fuldgyldigt. Der er indkommet omkring kirken, foreninger i lokalområdet og Multi-Universet. Vi opfordrer til, at der enten afholdes et ekstraordinært møde med kun dette punkt eller at det sættes på dagsordenen til næste møde.

6.     HA har talt med Erik Lauritzen. Buskmosevej med udvidelse og cykelsti ER budgetteret og vedtaget og venter egentligt kun på ophævelse af bygge- og anlægsstoppet. Vedrørende Søndertoft skal vi indsende en officiel skrivelse, men EL var overbevist om, at man ville tage situationen alvorligt. Vi sender en officiel skrivelse med beskrivelse af problemet og en opremsning af løsningsforslag.

7.     Menighedsrådet er stadig positive overfor ideen, men der er et problem omkring vedligehold. Der søges penge ved LAG og der skal sendes besked til Kommunen og til Provstiet. Desuden skal menighedsrådet spørges om Dennis’s arbejdskraft eller det skal foreståes af den nye landsbypedel.

8.     PØ gør opmærksom på at der skal søges penge til næste års kalender. Eventuelte restanter må nødvendigvis betale før de igen kan komme med. Vi skal have fat i alle datoer så hurtigt som muligt, da vi skal satse på at kalenderen er ude inden nytår   Den lokale præst ønsker et skilt lignende det forsamlingshuset har fået op. Gerne to skilte både Søndertoft  og Avntoftvej.

Referant H J Albrechtsen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra møde i Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom

Onsdag den 2-9-2009 kl. 19 i mødelokalet.

Afbud fra Jens, Hans L, Gerd,

 1. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 12. august 2009.
 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet
  Herunder: Kværs Multi Univers, Tørsbøl Børnegård, Borgerforening i Tørsbøl,
 3. Erfamøde om hjemmeside i Sønderborg den 9. september
 4. Indbydelse til Landdistriktsfesten onsdag den 30. september.
 5. Udviklingsplaner gennemsyn af de enkelte afsnit
 6. Trafikregulering på Søndertoft.
 7. Nyt fra Menighedsråd omkring stenpark på degnepladsen. Næste ansøgningsfrist til Landdistriktsudvalg er 1. okt. og igen til april
 8. Eventuelt

—————–

1. Referat godkendt

2. Intet nyt vedrørende Universet. JG har lovet at kontakte ansvarlige vedr. næste skridt og vores involvering. Nyheder udsendes evt. pr. mail. JG har haft kontakt til borgerforeningen i Tørsbøl vedr. legeplads. Her står man foran en ekstraordinær generalforsamling og derfor ved man p.t. intet om fremtiden. Vi må afvente. Punktet sættes på igen i oktober. Der er endnu intet nyt vedrørende Tørsbøl Børnegård. Høringsfasen vedr. grundene på Lundtoftvej er nu over og næste fase kan gå i gang, byggemodning og kloakering.

3. Der er erfaringsudvekslingsmøde omkring infoland d.9.9.09 på Blegen 9 i Sønderborg. Jens tager af sted sammen med Gert og hvis han ikke kan så sammen med Per.

4. Tilmelding til Landsdistriktsfesten sker til Jens. MAX 10 deltagere. De fleste har interesse, så vi forventer at blive fuldt hus.

5. Der var rundt om bordet rimelig stor forvirring omkring, hvad det er der mangler eller hvad det er der skal laves om ved den udviklingsplan vi har lavet. Desværre var JG ikke til stede, så det var svært at få det belyst nærmere. HJB og HJA har gennemlæst deres og fundet det fuldgyldigt. Der er indkommet omkring kirken, foreninger i lokalområdet og Multi-Universet. Vi opfordrer til, at der enten afholdes et ekstraordinært møde med kun dette punkt eller at det sættes på dagsordenen til næste møde.

6. HA har talt med Erik Lauritzen. Buskmosevej med udvidelse og cykelsti ER budgetteret og vedtaget og venter egentligt kun på ophævelse af bygge- og anlægsstoppet. Vedrørende Søndertoft skal vi indsende en officiel skrivelse, men EL var overbevist om, at man ville tage situationen alvorligt. Vi sender en officiel skrivelse med beskrivelse af problemet og en opremsning af løsningsforslag.

7. Menighedsrådet er stadig positive overfor ideen, men der er et problem omkring vedligehold. Der søges penge ved LAG og der skal sendes besked til Kommunen og til Provstiet. Desuden skal menighedsrådet spørges om Dennis’s arbejdskraft eller det skal foreståes af den nye landsbypedel.

8. PØ gør opmærksom på at der skal søges penge til næste års kalender. Eventuelte restanter må nødvendigvis betale før de igen kan komme med. Vi skal have fat i alle datoer så hurtigt som muligt, da vi skal satse på at kalenderen er ude inden nytår Den lokale præst ønsker et skilt lignende det forsamlingshuset har fået op. Gerne to skilte både Søndertoft og Avntoftvej.

MVH

Hans J Albrechtsen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 12.8.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

1.     Godkendelse og opfølgning af referat fra den 10. juni  2009.

2.     Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø     herunder: Kværs Multi Univers, Tørsbøl Børnegård, Kommunens landsby 2009. Legeplads i Tørsbøl. Eksemplarer af bogen Kværs på Tværs.

3.     Hastighedsbegrænsning på Søndertoft (PØ)

4.     Udviklingsplaner (JG)

5.     Evt. nyt omkring henvendelse til menighedsråd vedr. Stenpark mm. (GC)

6.     Mosekonen (GC)

7.     Eventuelt

Afbud : Per Østergård, Hans Lenger og Hans Jørgen Bollmann

1.     Referatet godkendt, dog med anden dato.

2.     LJ : Intet nyt fra Universet. Det er lidt som om vi er blevet syltet ud, men det ser ud til at byggeriet kører som planlagt. Men det er svært at se, hvor vores indflydelse bliver gjort gældende uden at vi deltager. JG kunne fortælle at Universets legeplads trods indhegning bliver åben om aftenen. Der er møde om Universet d. 19.8, sandsynligvis på skolen. JG mener mødet er offentligt.     Tørsbøl Børnegårds fremtid er stadig uvis og vi afventer at HJB ringer til kommunen.     JG fortæller at der skal laves ansøgning til Kommunens Landsby 2009. JG laver udkast til ansøgning der skal være inde senest 1. september.     JG har lavet skrivelse til Borgerforeningen vedr. legepladsen ved borgerforeningens hus. Pladsen mangler i den grad at blive renoveret.      GC har haft rettet henvendelse til Biehl vedr. bogen Kværs på Tværs. Man kan godt huske bogen og er nu ved at undersøge om, hvorvidt den ligger på lager. LJ gør opmærksom på, at det er muligt at Solveig Mortensen ligger inde med et par eksemplarer. Vi afventer Biehl og GC kontakter Solveig.     HJA berettede om Revitaliseringsgruppen for Forsamlingshuse i Sønderjylland. Gruppen vil få nogen betydning for de næste års arrangementer på Den Lokale Scene og Forsamlingshuset.

3.     PØ er kommet med en forespørgsel om trafikregulering på Søndertoft, hvor der ofte bliver kørt for hurtigt og trafikmængden er stigende. Landsbyrådet kan se forskellige muligheder ; 1. Trafikregulering som f.eks i Rinkenæs. Dette er dog før blevet afvist af kommunen. 2. Display der viser ens fart. 3. Indførsel af 60 km’s zone fra Jernbanen til Præstegården. 4. evt. opsættelse af to eller tre intelligente fartoplysningsskilte. 5. Opsættelse af stærekasse netop ved indkørslen fra Tørsbøl mod Kværs. 6. Oftere fartmålinger i visse tidsperioder. 7. Gule lys hvor cyklister i Tørsbøl krydser vejen for at komme over. Nuværende ved Tørsbøl Bygade og hvis cykelstien forlænges ved Gammeltoft. Rækkefølgen er uprioriteret. HA retter henvendelse til Sønderborg Kommunes Trafiksikkerhedsråd.     Som et bi-spørgsmål dukkede op op, hvad der må holde på Melskovvej, begrænsniger og afmærkninger.

4.     Vi arbejder videre med Udviklingsplanerne som aftalt. De ansvarlige skal ringe til folk de gerne vil have til at hjælpe, og så sendes det rundt til kommentering og det færdige resultat SKAL foreligge til næste møde i september.

5.     Man er meget positivt indstillet omkring stenparken ved kirkepladsen. Dog er der stadig visse praktiske ting der skal løses; Græsslåningsmulighed, udstilling osv.

6.     GC har truffet aftale med Nyhuus omkring husning af MOSEKONEN mens den bliver renset og sat i stand. Det forventes at hun kommer tilbage igen i foråret. Fjerningen varsles i lokalaviserne med en pressemeddelelse og på vores hjemmeside.

7.     EVENTUELT

Der er foredrag ved Kirsten Elley d. 22. september. Se kirkebladet og ugeaviserne.

Der er teater på Forsamlingshuset d. 26. august. Haderslev forsøgsscene viser BLACK BIRD. Se desuden hjemmesiden og ugeaviserne

H J Albrechten

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra Møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 3.6.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

Afbud: HJ Albrechtsen og Per

1.      Godkendelse og opfølgning af referat fra den 6. maj 2009.

2.      Konstituering

3.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet

Ø     herunder: Kværs Multi Univers, Tørsbøl Børnegård, Kommunens landsby 2009

4.      Udviklingsplaner (JG)

5.      Stenpark og udsigtspunkt og folder om geologi (GC)

6.      Mosekonen (GC)

7.      Eventuelt

Følgende er taget til referat

 1. Referat fra sidste møde er godkendt.
 2. Konstituering blev som følger:
  1. Formand:                                            Jens Good
  2. Næstformand:              Christian Rossen
  3. Sekretær:                                             Hans J Albrechtsen
  4. Kasserer:                        Per Østergaard
 3. Under bordet rundt blev besluttet at
  1. JG sender mail til teknisk Forvaltning på kommunen om der er noget nyt i udsigt vedr. cykelsti mellem Kværs og Gråsten via Buskmosevej.
  2. Kværs er valgt til årets Landsby i kommunen og dette skal markeres med skilt eller reklame. JG kontakter landdistiktskoordinator omkring dette.
  3. JG sender brev til Borgerforening (Susanne Hansen) i Tørsbøl om der er vilje til at sætte legepladsen i stand i Tørsbøl.
 4. Udviklingsplan. Det videre forløb er at der er sat en ansvarlig på hvert emne, og denne finder sine folk til at hjælpe, således der ligger et gennemarbejdet udkast den 2. september.
  1. Infrastruktur og erhverv                                       Hans J Bollman
  2. Kirken                                                  Lilian Jensen
  3. Multiunivers                                       Jens Good
  4. Foreninger                                                                Jens Good
  5. Natur og Landskab                           Gerd Conradsen
 1. Gerd havde fremsat flere punkter til aktiviteter
  1. Stenpark med infotavle ved pladsen foran kirken. Det blev besluttet at placeringen ved kirken var mere hensigtsmæssig da den var mere central og man så samtidig kunne fortælle historien om Degnegården. Gerd laver ansøgning og beskrivelse til Landdistriktspuljen (frist er 1. oktober.) Lilian spørger menighedsråd om det er muligheder for at anvende pladsen til dette formål i kombination med en fortælling om den gamle degnegård.
  2. Rengøring af Mosekonen. Gerd og Hans J Bollman står for projekt rengøring og vi andre hjælper til når der indkaldes. Hans Lenger spørger om mosekonen kan stå ved Autoophug indtil rengøring startes op.
  3. Prioritering af projekter

i.      Stenpark foran kirken

ii.      Udkikspost i Kværs Bakker

iii.      Hytte/frokost-skur ved flyvsand

  1. Evt.

i.      Gerd kontakter trykkeri angående restoplag af bogen Kværs på Tværs. Der bør stadig være 50 ekspl. Der ikke er solgt. Hos Toptryk. Hvis de eksisterer bør de komme ud til de nye der er flyttet til området.

Referent.

Jens Good

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX….

Referat fra generalforsamling i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 6.5.2009 kl. 19.30-21.30 på skolen.

Dagsorden ifl. vedtægterne

1. Velkomst v. formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7. Indkommende forslag

8. Eventuelt

9. Fremlæggelse af udviklingsplan for Kværs Tørsbøl og Snurom

**———————————————–**

Følgende er taget til referat

Velkomst ved Jens Good.

Referent Jens Good

Beretning til Generalforsamling i Landsbyråd for Kværs Tørsbøl og Snurom 2009.

I det næste vil jeg nævne hvad der er sket i Landsbyrådet siden maj 2008.

I juni til august 2008 blev kirken en mere integreret del af hjemmesiden og der er kommet et rigtigt godt samarbejde mellem kirken og hjemmesiden. Kevin kan således selv skrive på siden om det der sker i kirken og gøre reklame for det der sker af aktiviteter. Det er vigtigt at siden hele tiden får nye input. Den skal være levende for at være interessant.

I samme periode blev der arbejdet med lokale byggegrunde. Der var mange private som havde en eller flere grunde til salg i området og en samlet oversigt kunne fremme kontakten mellem sælger og køber. Kontaktoplysninger og kortskitser blev indsamlet og er nu lagt på hjemmesiden. Så nu skulle mulighederne være blevet bedre.

Ved sportsfesten havde Landsbyrådet fået Per Østergaard til at cykle for KTUIF til sponsorløbet til fordel for den nye multihal og der blev gjort en rigtig flot indsats både med cyklede kilometer og sponsorer.

Sidst i august var der afslutning på Landskabsplanen med præsentation af de 5 områder som som havde fået lavet en landskabsplan. Vores landskabsplan vidner om mange naturværdier. Landskabsplanen gav et indtryk af mange naturelementer og et stor potentiale for naturoplevelser i nærområdet. Landsbyrådets fokus i forhold til landskabsplanen var udnyttelsen af det vi har frem for nyskabelse af natur. Vi har mulighederne det er blot et spørgsmål om at udnytte dem.

I oktober var der borgermøde om Udviklingsplanen for vores område. Det var rigtig godt besøgt med 25-30 deltagere. Der kom rigtig mange emner frem som senere er indskrevet i den lokale udviklingsplan. Denne vil blive gennemgået senere og kan ses på hjemmesiden. Arbejdet med udviklingsplanen har forløbet hele vinteren og er nu ved at være afsluttet så den kan formidles ud til borgeren. Rettelser eller ændringer skal så løbende indarbejdes i udviklingsplanen.

I oktober blev der sendt opfodring fra Landsbyrådet til kommunen omkring den fremtidige anvendelsen børnegården i Tørsbøl. Landsbyrådet vil gerne deltage i en dialog om hvad bygningerne kan anvendes til og måske specielt hvad der ikke er ønskeligt.

Sidst i oktober arrangerede landsbyrådet i fællesskab med KTUIF en Lanterneaften, med spisning og en forunderlig lydoplevelse i kirken. Herfra skal lyde en stor tak til Carmen og Kevin for hyggelig aften.

I december og først i januar blev der lavet en aktivitetskalender med input fra de lokale foreninger.

Der blev søgt midler ved kommunens udviklingspulje i kultur og fritid til trykning af kalender, men uden held. Den blev i stedet udgivet med støtte fra lokale erhvervsdrivende, og det sætter landsbyrådet stor pris på. I lokalområdet er kalenderen blevet godt modtaget og efterhånden kommer der et godt samarbejde om at udgive den. Det at foreningerne skal sætte datoer på for det nye år allerede i december er ikke helt nemt, men jo mere kalenderen bruges des mere attraktivt bliver det at få sine datoer i.

I marts var Per og Jens på kursus i hjemmesiden. Og der var mange nyheder på vej så det er et rigtig godt system kommunen har fået sat gang i. Alle landsbyråd i kommunen har samme opbygning på deres hjemmeside og systemet er nemt at arbejde med så det kan betegnes som en succes.

I April var der affaldsindsamling. Det var en hyggelig lørdag formiddag, men hvis det skal gentages skal der lidt flere deltagere med næste år. Bedste fund var en sort arm i en plastpose. Armen var støbt i gummi og opsamlet af politiet.

I april er der søgt i landdistriktspuljen om støtte til udgivelse af en folder med udviklingsplanen. Ved at husstandsomdele udviklingsplanen, når den ud til et bredere publikum en hvis den blot ligger på hjemmesiden.

Derudover deltager landsbyrådet i form af undertegnede i Landdistriktsudvalget i sønderborg, samt i sønderborg landsbyforum.

I forbindelse med generalforsamlingen har Margrethe Ocksen-Asmussen valgt at stoppe arbejdet i landsbyrådet. Vi vil gerne sige tak for et godt samarbejde og du er velkommen tilbage en anden gang hvis interessen/tiden kommer tilbage.

Og hermed slut på den forgangne periode.

Der var følgende kommentarer til beretningen

Arbejdet med aktivitetskalender bør starte tidligere så den kan udkomme tidligere end medio januar.

Affaldsindsamlingen bør næste år falde på samme dato som den landsdækkende affaldsindsamling, der arrangeres af Naturfredningsforeningen.

Landsbyrådet kunne forbedre layout af byggegrunde på hjemmesiden.

Kassereren fremlagde regnskab, der så fint ud, med en beholdning på 4986 kr. pr. 1/1-2009. årets samlede udgifter har været 5713 kr.

Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Gerd Conradsen, Nørretoft 14, Kværs, (nyvalg)

Christian Rossen, Vellingtoft 14, Kværs, (nyvalg)

Lilian Jensen, Degnetoft 15, Kværs (genvalg)

Til suppleanter blev følgende valgt

Ove Lauritsen (genvalg)

Hans Lenger (genvalg)

Oversigt over bestyrelsen ses på hjemmesiden

Indkomne forslag

Der er fra formanden fremsat forslag om mindre ændringer til Landsbyrådets vedtægter til hhv. §§ 3 og 4. Forslagene blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

I § 3 er teksten ” Landsbyrådet udpeger 2 revisorer, som offentliggøres i lokalbladene.” fjernet.

I § 4 ændres teksten ”Generalforsamling afholdes hvert år i maj og indkaldes med 14 dages varsel.” til følgende ” Generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes med 14 dages varsel.”.

I § 4 ændres teksten ”Kassererens beretning med regnskab og budget” til følgende ”Kassererens beretning med regnskab”.

Eventuelt var der ingen emner til.

Udviklingsplanen blev gennemgået ved Jens Good. Den kan ses på hjemmesiden under følgende link. https://kvaers-sogn.dk/lup/?lup=1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx….

Referat fra møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 1.4.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

1.      Godkendelse og opfølgning af referat fra den 18. marts 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet herunder: Kalender/sponsorer, Kværs Multi Univers, Tørsbøl Børnegård

3.      Ren dag, lørdag den 25. april

4.      Udviklingsplaner Handlingsplaner til udviklingsplanen

5.      Generalforsamling i maj måned

6.      Eventuelt

Følgende er taget til referat

1.      Der er ikke udkommet referat fra forrige den 18. marts 2009, da udbyttet af mødet var teksten til udviklingsplan som er lagt på hjemmesiden efter mødet.

2.      Under nyt fra medemmer blev opsummeret på sponsorer til kalender, her mangler nogle enkelte stadig at betale det aftalte beløb på 300 kr. Per og Jens finder ud af hvem det er og giver besked så der kan rettes henvendelse. Ingen nyheder fra Kværs Multi Univers.

3.      Ren dag, er fastlagt til den 25.april kl. 9.00 med start fra Brandstation i Kværs

a.      Annonce + rundstykker + kort over gader                  JG

b.      Affaldssække + kontakt til brandværn                       HL

4.      Udviklingsplan, JG laver tekst færdig og sætter handlingsplaner på for 3 emner hhv.

a.      Udgive folder i lokalområdet der beskriver udviklingsplanen, samt 10 spørgsmål om hvad man som borger i lokalområdet kunne tænke sig ske de næste 7 år.

b.      Stisystem der forbinder Kværs plantage med fugleværnsfondens nye fuglekikketårn i Kværs mose. Udfordringen her bliver at finde en tovholder, der brænder for projektet.

c.      Samle en fælles beskrivelse der viser hvad områdets foreninger har som formål. Dette kunne være med til at styrke sammenholdet mellem foreninger.

5.      Generalforsamling den 6. maj kl. 19.30.

a.      Annonce + Dirigent + kontakt til skolen                     JG

b.      På valg

 • i. Lilian Jensen
 • ii. Hans Lenger
 • iii. Margrethe Ocksen-Asmussen
 • iv. Ove Lauritzen, suppleant
 • v. Suppleant nr. 2

1.      Ingen emner til eventuelt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…  

Referat af møde i Lansbyrådet d. 7.1.2009.

Afbud : Margrethe

1. Referat Godkendt

 • 2. Lilian fortæller at licitationen for Gadekæret åbnes torsdag d.8.1.09.

HL indsætter annoncer i de to lokalaviser vedr. borgermøde. En fra Landsbyrådet og en fra KTUIF

JG opfordre til deltagelse i mødet på Benniksgård d. 8.1.09 vedr. kommunens udviklingsplan,

JG. Kalenderen er nu på vej. Sponsorer skal fremover kontaktes inden nytår, så vi kan tilstræbe at kalenderen kommer ud i december. Landsbyrådet opfordrer alle til at indsende aktiviteter og arrangementer til kalenderen. Indtil videre har vi 12 sponsorer, men flere er på vej. Unghanen og Landkyllingen nåede ikke med i denne ombæring. De tilbydes derfor at komme i KTUIF (HA spørger).

 • 3. Kassereren fortæller, at vi i 2008 har fået renter. Ellers intet nyt.
 • 4. Til gengæld for ikke at være i udvalg, forpligter HL sig til at medbringe kage til mødet i februar. Alle grupper bedes komme med et oplæg vedr. udviklingsplan til næste møde .
 • 5. Ingen ved noget endnu, men JG rykker for et svar ved kommunen.
 • 6. Der er lagt op til et fælleskulturelt samarbejde med Ladegårdskov. HA aftaler møde med Tgae Nielsen o.a.

Således opfattet og noteret

Hans Jørgen Albrechtsen

Referat fra møde i Kværs, Tørsbøl, Snurom Landsbyråd

Onsdag den 1.4.2009 kl. 19.00-20.30 på skolen.

1.      Godkendelse og opfølgning af referat fra den 18. marts 2009.

2.      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer, inkl. opfølgning på udvalgsarbejdet herunder: Kalender/sponsorer, Kværs Multi Univers, Tørsbøl Børnegård

3.      Ren dag, lørdag den 25. april

4.      Udviklingsplaner Handlingsplaner til udviklingsplanen

5.      Generalforsamling i maj måned

6.      Eventuelt

Følgende er taget til referat

1.      Der er ikke udkommet referat fra forrige den 18. marts 2009, da udbyttet af mødet var teksten til udviklingsplan som er lagt på hjemmesiden efter mødet.

2.      Under nyt fra medemmer blev opsummeret på sponsorer til kalender, her mangler nogle enkelte stadig at betale det aftalte beløb på 300 kr. Per og Jens finder ud af hvem det er og giver besked så der kan rettes henvendelse. Ingen nyheder fra Kværs Multi Univers.

3.      Ren dag, er fastlagt til den 25.april kl. 9.00 med start fra Brandstation i Kværs

a.      Annonce + rundstykker + kort over gader                  JG

b.      Affaldssække + kontakt til brandværn                       HL

4.      Udviklingsplan, JG laver tekst færdig og sætter handlingsplaner på for 3 emner hhv.

a.      Udgive folder i lokalområdet der beskriver udviklingsplanen, samt 10 spørgsmål om hvad man som borger i lokalområdet kunne tænke sig ske de næste 7 år.

b.      Stisystem der forbinder Kværs plantage med fugleværnsfondens nye fuglekikketårn i Kværs mose. Udfordringen her bliver at finde en tovholder, der brænder for projektet.

c.      Samle en fælles beskrivelse der viser hvad områdets foreninger har som formål. Dette kunne være med til at styrke sammenholdet mellem foreninger.

5.      Generalforsamling den 6. maj kl. 19.30.

a.      Annonce + Dirigent + kontakt til skolen                     JG

b.      På valg

 • i. Lilian Jensen
 • ii. Hans Lenger
 • iii. Margrethe Ocksen-Asmussen
 • iv. Ove Lauritzen, suppleant
 • v. Suppleant nr. 2

1.      Ingen emner til eventuelt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…  

Referat af møde i Lansbyrådet d. 7.1.2009.

Afbud : Margrethe

1. Referat Godkendt

 • 2. Lilian fortæller at licitationen for Gadekæret åbnes torsdag d.8.1.09.

HL indsætter annoncer i de to lokalaviser vedr. borgermøde. En fra Landsbyrådet og en fra KTUIF

JG opfordre til deltagelse i mødet på Benniksgård d. 8.1.09 vedr. kommunens udviklingsplan,

JG. Kalenderen er nu på vej. Sponsorer skal fremover kontaktes inden nytår, så vi kan tilstræbe at kalenderen kommer ud i december. Landsbyrådet opfordrer alle til at indsende aktiviteter og arrangementer til kalenderen. Indtil videre har vi 12 sponsorer, men flere er på vej. Unghanen og Landkyllingen nåede ikke med i denne ombæring. De tilbydes derfor at komme i KTUIF (HA spørger).

 • 3. Kassereren fortæller, at vi i 2008 har fået renter. Ellers intet nyt.
 • 4. Til gengæld for ikke at være i udvalg, forpligter HL sig til at medbringe kage til mødet i februar. Alle grupper bedes komme med et oplæg vedr. udviklingsplan til næste møde .
 • 5. Ingen ved noget endnu, men JG rykker for et svar ved kommunen.
 • 6. Der er lagt op til et fælleskulturelt samarbejde med Ladegårdskov. HA aftaler møde med Tgae Nielsen o.a.

Således opfattet og noteret

Hans Jørgen Albrechtsen