Referat fra møder i landsbyråd 2015

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.  

Dato: Onsdag den 04.11.2015 kl. 19.00 – 21.30

Mødested: Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer

Mødet er åbent, alle er velkomne

Afbud fra:

 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  Blev godkendt

Pkt. 2. Cykelsti Buskmosevej   Landsbyrådets initiativer – information Hans Jørgen B. orienterede om Landsbyrådets ide med cykelstriber fra Søndertoft til Nørretoft. Vej og trafik arbejder med planen og indkalder til et møde med berørte lodsejere og landsbyrådet. Landsbyrådet fremsender skrivelse til berørte lodsejere på Søndertoft, Degnetoft, Buskmosevej og Højtoft.

Pkt. 3. Projekt: ”alternativ transport i lokalområdet”    Projektgennemgang    Tidsplan    Spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppe interview    Infrastruktur – skinnebus m/ trinbræt ved Tørsbøl.

Niels Peter orienterede. Der er udsendt ca. 400 spørgeskemaer til samtlige beboer i vores område. Det er muligt at besvare spørgeskemaet elektronisk eller at aflevere i nævnte postkasser i Snurom, Tørsbøl og Kværs. Tidsplanen skrider så det er pt. ikke klarhed over hvornår bus/delebiler kan være en realitet. Der er ligeledes udpeget en focusgruppe, som deltager i en undersøgelse på Alsion d. 11.11.

Pkt.4. Igangværende sager, herunder: Byggegrunde i området – Niels Peter Der er solgt en byggegrund

Info-tavler ved indkørsel til området – Niels Peter Der er indsendt ansøgning om opsætning sendt

Sti-afspærring – Lokal gruppe til sanering af hegn og vedligehold     Der er ønsker om ændring af stiføringen,

Hans J. B.           kontakter Marianne Tygsen desangående

Evt. andre sager Bodil B. orienterede igen om hul i asfalt på Felstedvej (ved smeden )og at der kunne opstå farlige situationer når biler kørte i hullet/vejkanten og skulle rette op igen. Niels P. kontakter Vej og Trafik

Pkt.6.  Eventuelt 

ref. Niels P.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.  

Dato: Onsdag den 02.09.2015 kl. 19.30 – 21.30

Mødested: Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer

Mødet er åbent, alle er velkomne Afbud fra: Katrine

Referat: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden/Godkendt

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 05.08.2015 – fremsendt 09.08.2015 af N.P.  Godkendt

Pkt. 3. Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom området.  Møde med lokale foreninger 22.09.2015 kl. 19.00 på Kværs Idrætsfriskole. Inviterede foreninger/bestyrelser/udvalg: KTUIF bestyrelsesformand samt Udvalgsformænd og Støtteforening Formand for Kværshallerne Kværs Sogns Menighedsråd Kværs sogns Forsamlingshus Leder af Børnehaven og kommunale dagpleje i Kværs Leder, formand for bestyrelsen og støtteforeningen for Kværs Idræts Friskole Kværs Ringriderforening Gråsten Andelsboligforening Gråsten Forum Ældre Sagen, Gråsten Invitationer på vej: Kværs Jagtforening Tørsbøl Jagtforening Fjordegnens Walkieklub, ”Kvik” Røde Kors, Gråsten Program for aftenen: Connie Skovbjerg er inviteret Traktement bestilt Kværs, Tørsbøl Borgerforening konstituerer sig d. 9.9. hvorefter der fremsendes invitation til deltagelse i mødet. Hans J. B. Sørger for drikkevarer. Lilian har aftalt traktement med Carmen.

Pkt. 4. Tilbagemelding fra møde i Landsbyforum torsdag den 27.august kl. 19.00, HJB og NPN.  Landsbyforum ændres til en forening med en bestyrelse m.m.  Grunden hertil er at det kun er foreninger der kan søge støtte ved fonde m.m.  Der afholdes Landsbyhøjskole 4-8. november på Gråsten Landbrugsskole  Conni indhenter tilbud på fælles forsikringer til alle 31 Landsbyråd (har ikke vores interesse da vi ikke ejer noget og ikke udfører praktisk arbejde)  Der efterlyses aktiviteter til spejderlejren 2017  Der blev nedsat et råd for udvælgelse af årets landsby 2016

Pkt.5. Igangværende sager, herunder: Frivillighedsugen, uge 39 Der er bevilliget kr. 1.000 til udstillingen/har vi modtaget beløbet? Udstilling i Præstegården – Christa Arbejdsgruppe – referat fra arbejdsgruppens møde Vagter i udstillingens åbningstid. Udstillingen er åben alle dage fra 14-17, med undtagelse af tirsdag som er åben fra 17-20 Uddeling af invitationer, flyer-omdeling. Presseomtale Christa fremstiller flyer, Lilian trykker og alle omdeler i uge 38 Der fremsendes pressemeddelelse til aviser m.m. Fernisering – traktement Afholdes d. 20.9. kl. 16 Der serveres Verdi og div. Chips m.m.

Fritidsareal/Klubhus Tørsbøl – Hans J.B. Der mødte ca. 55 personer op til mødet med en meget positiv stemning for at fortsætte Borgerforeningen som hidtil 14 personer meldte sig til at deltage i en ny bestyrelse som konstituerer sig d. 9.9.

Byggegrunde i området – Niels Peter Der har været mail- kontakt med Bruno Köpke adskillige gange hen over sommeren, men det har desværre ikke været mulig at få et reelt svar. Der er indgivet tilbud på 3 grunde, men om man vil acceptere budene vides ikke.  

Med hensyn til slåning af kommunens areal i Tørsbøl skal Bruno holde møde med Vej og Park torsdag d. 10.9.

Info-tavler ved indkørsel til området – Niels Peter/p.t. intet nyt

Hastighed – Felstedvej. – Bodil/skilte er bestilt til opsætning i uge 36 af Vej og Trafik hos Vej og Park

Sti-afspærring – Marianne Tychsen fra Sønderborg Kommune mener at der stadig er folk der benytter den gamle sti og at man formentlig vil benytte den nye sti når der bliver skiltet. Ervin har lovet at opkappe hegnet (evt. i samarbejde med arbejdsgruppen) Der vil ligeledes blive lagt et par læs grus på stiens østlige del. Lokal gruppe til sanering af hegn og vedligehold/Erik Sahl søger at samle en gruppe

Projekt:  ”alternativ transport i 3 lokalområder” 1. Møde vedr. projektet uge 37 – onsdag den9.september kl. 19.00 Lilian, Hans Jørgen B. og Niels P. deltager

Evt. andre sager Der blev besluttet at invitere direktøren for Land, by og kultur Inge Olsen til at deltage i vort næste bestyrelsesmøde d. 7.oktober.

Pkt.6. Forslag til Regional vækst og udviklingsstrategi – udsendt til hørring. Fil vedhæftet udsendt mail.

Pkt.7. Eventuelt  Invitation til mini-konference om lokal udvikling gennem aktivt medborgerskab og borgerbudgetter, Lokal udvikling gennem aktivt medborgerskab og borgerbudgetter fredag, den 25. september 2015 i Sønderborg kl. 9.30 – 14.30

Referat Niels Peter Nielsen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.   Dato:

Onsdag den 05.08.2015 kl. 19.00 – 21.30

Mødested:

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer

Mødet er åbent, alle er velkomne Afbud fra: Bodil Brunsgaard Referat: Pkt. 1. Dagsorden blev godkendt

Pkt. 2. Referat fra den 01.07.2015 blev godkendt, men forelå ikke. (var blevet læst op efter mødet)  

Pkt. 3. Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom området.  Møde med lokale foreninger afholdes d. 22.9. kl. 19.00 på Skolen Foreninger i området blev gennemgået Invitationen sendes til foreningers formænd. Invitationen sendes til alle udvalgsformænd under KTUIF Gråsten forum og Gråsten Andelsboligforening inviteres ligeledes

Pkt. 4. Møde i Landsbyforum torsdag den 27.august kl. 19.00, Alsion Sønderborg. Hans J. B. og Niels P. deltager

Pkt.5. Igangværende sager, herunder: Skulptur til Søndertoft/Buskmose pladsen Placeringen ændres så den nye skulptur placeres i bedet foran cykelstien Fundament er bestilt hos KT maskiner og Vej og Park forbereder soklen i løbet af foråret 2016. Skulpturen er blevet oliebehandlet og står i i garagen hos Bodil og Hans P. Brunsgaard. Mosekonen har fået nyt hjem hos Erik Sahl

Frivillighedsugen, uge 39 Udstilling i Præstegården Der er nedsat en arbejdsgrubbe til af forestå udstillingen m.m. bestående af Christa, Inga og Hans J. B., Lilian, Hanne Slothuus, og Carmen. Udvalget afholder møde d. 18.8. kl. 19.00 Invitationer er sendt ud og der er i alt 21 tilmeldte udstillere.

Lilian efterlyser flere aktiviteter til frivillighedsugen.

Cykelsti Buskmosevej Igangsættes 1 2016

Fritidsareal/Klubhus Tørsbøl Invitation til borgermødet den 20.august omdeles ca. 10.8. Connie Skovbjerg og Astrid Plaugborg Kaad kommer med indlæg

Byggegrunde i området Kommunen har haft grundene i udbud og har modtaget tilbud på de 3 grunde i Kværs, som kommunens økonomiudvalg skal godkende.

Info-tavler ved indkørsel til området. Intet nyt.

Hastighed – Felstedvej. Politiet har godkendt hastighedsbegrænsning på 70 km/t og skiltningen vil blive sat op snarrest.

Sti-afspærring. Der er etableret ny sti fra Mørtelværket og resterende del færdiggøres efter høsten.

Projekt:  ”alternativ transport i 3 lokalområder” 1. Møde vedr. projektet uge 37 – onsdag den9.september kl. 16.30 eller kl. 19.00 Lilian, Hans J.B. og Niels P. deltager i mødet på Skelde Forsamlingshus

Pkt.6. Eventuelt  Der afholdes Landsbyhøjskole 4.-8. november 2015 i Gråsten, men der bliver  ingen deltager fra vores råd. Lilian søger om hjertestater til Tørsbøl. Hjertestarteren skal placeres på vandværket i Tørsbøl  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.   Dato:

Onsdag den 03.06.2015 kl. 19.00 – 21.30

Mødested:

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer.

Mødet er åbent alle er velkomne Afbud fra: H.J. Albrechtsen, Katrine Otzen, Gerd Conradsen.

Referat: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 06.05.2015 Referatet var godkendt ved afslutningen af sidste møde, den 6.5.-15. Der var ingen tilføjelser.

Pkt. 3. Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom området.  Drøftelse og godkendelse af plan for udarbejdelse af udviklingsplanen. 3. juni skulle have været en inspirationsaften med erhvervsdrivende med virksomheder i området – der var 2 tilmeldte ved tilmeldingens udløb. Der er efterfølgende gjort opmærksom på at bestyrelsesmødet er åbent og at alle er velkomne. Dette punkt vil indeholde noget om udviklingsplaner og erhvervsdrivende hvis der er nogen tilstede ved mødet.

Der var sendt invitationer ud til 22 erhvervsdrivende, der var kun 2 tilmeldte ved sidste tilmeldingsdato, arrangementet blev derfor aflyst. En drøftelse om, de erhvervsdrivende bør inviteres igen – ved et evt. senere arrangement. ” Skriver-gruppen ”  ( Lillian, Niels Peter og Bodil ) aftaler nærmere om hvad der gøres fremadrettet.

Pkt. 4. Igangværende sager, herunder: Skulptur til Søndertoft/Buskmose pladsen – Christa Christa Conradsen og arbejds gruppen har søgt om en skulptur til pladsen, hvor mosekonen står. Det vides endnu ikke om vi får én og hvad det evt. bliver. Frivillighedsugen, uge 39 – Christa Der er søgt og bevilliget penge til et arrangement i uge 39. Christa vil invitere andre kunstnere til at udstille i Præstegården. Der vil muligvis blive lavet et lille café hjørne, som Carmen måske vil stå for.  

Fritidsareal/Klubhus Tørsbøl – Hans J.B. Hans J. B. og Niels Peter fortalte om, at borgerforeningen som tidligere har stået for fritidsarealet i Tørsbøl, ikke fortsætter arbejdet i sin nuværende form. Den  4. juni vil der være et møde med rep. fra Sønderborg kommune , samt Hans J. B, Niels Peter og Ove. Der vil være en drøftelse om, hvad der kan gøres for området og hvilken hjælp der kan tilbydes fra kommunen. Den 20. august indkalder landsbyrådet til et borgermøde vedrørende fritidsarealet i Tørsbøl. Aftalerne vedrørende udlejningerne fortsætter som aftalt. Hans J. B. laver et ref. efter mødet.

Byggegrunde i området – Niels Peter Lillian, Hans J. B. og Niels Peter har været til et positivt møde med byg og plan, om hvordan der kommer gang i salget af de byggegrunde der er i området.  Grundene vil komme i udbud senere. Det forventes, at prisen på byggegrundene vil komme ned i en acceptabel pris, svarende til området. Græsset på grundene vil blive slået. Nedrivningspuljen vil blive vurderet igen og det forventes, at der vil ske noget i området. Info-tavler ved indkørsel til området – Niels Peter Der vil blive lavet en ansøgning og et budget, som sendes til Sønderborg kommune. Hastighed – Felstedvej. – Bodil Niels Peter har endnu ikke hørt fra Jan Schmidt, Aabenraa færdselspoliti.  Hans Lenger, som var med ved mødet, vil tage kontakt til sin kollega. Vi afventer nærmere. Sti-afspærring Der er intet nyt. Evt. andre sager Der blev ikke fremlagt andre sager.

Pkt. 5. Referat fra mødet i Landsbyforum den 01.juni 2015 – Hans J.B. og Niels Peter  Der er bevilliget 2 ” dele-biler ” til området.  De kan evt. ændres til en mini-bus til brug for Kværs – Tørsbøl og Snurom.  Der vil komme yderligere information senere.

Pkt. 6. Partshøring vedr. opførelse af ridebane og hestestald Søndertoft 72, Tørsbøl.  Der blev ønsket held og lykke med byggeriet ! Pkt. 7. Eventuelt  Ingen sager.

Ref. Bodil Brunsgaard

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.   Dato:

Onsdag den 06.05.2015 kl. 19.00 – 21.30

Mødested:

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer

Mødet er åbent alle er velkomne Afbud fra: Jens Holm, Gerd Conradsen, Per Østergård, Cresten Rossen

Dagsorden: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt 10; Klubhus og fritidsarealer i Tørsbøl

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 01.04.2015 Referat godkendt   Arbejdsgruppen ”Mosekonen”. Christa gjorde kort rede for hvor langt man er i arbejdet med at få en ny skulptur, gerne fra træskulpturfestivalen i Sønderborg. Alternativt får vi rådgivning omkring fundraising til en ny skulptur. Der er ikke taget stilling til om ”Mosekonen” eventuelt skal fjernes. Forbipasserende landsbyrådsmedlemmer rokker lige damen ved forbigang.   Trafikproblemer på Felstedvej. Der er endnu ikke noget nyt i sagen. Bl.a. skal der foretages en trafikmåling. Hvis ikke der høres nyt inden for 14 dage, vil der blive rettet henvendelse igen.   Salg af byggegrunde. Niels Peter har haft kontakt til kommunen, og der er kommet aftale i stand om et møde. Mødet bliver torsdag d.21.5 kl. 15 i Sønderborg. Niels Peter, Hans Jørgen B og Lilian deltager. Der skal lægges en strategi for, hvad det er vi gerne vil opnå og hvordan man kan opnå det.

Pkt. 3. Status for ”stiafspærring” i Kværs Der er intet nyt i sagen. Vi afventer videre i sagens forløb.

Pkt. 4. Evaluering af ”Ren Dag” den 19.04.2015 Der var et rigtigt pænt fremmøde og der blev samlet ca. 100 kilo affald. Vi var absolut begunstiget af det gode vejr. Næste år kan vi måske blande holdene på en lidt anden måde, så flere folk havde lært hinanden at kende på tværs. Vi overvejer til næste år selv ar afholde HELE arrangementet.

Pkt. 5.  Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom området.  Drøftelse og godkendelse af plan for udarbejdelse af udviklingsplanen. Den 3. juni 2015, møde vedr. udviklingsplaner for lokalområdet første seance; møde der erhvervsdrivende med adresse i Kværs-Tørsbøl-Snurom. Udsendelse af invitation. Planlægning af aftenen. Lilian redegjorde for arbejdet i udviklingsplansgruppen. Næste møde bliver d.3.6. med både Conny og erhvervsdrivende fra området. Invitationer sendes ud snarrest.

Pkt. 6. Referat fra Borgermødet i Landsbyforum den 20.april 2015 Hans Jørgen B og Lilian deltog imøde på/i Kær. Rigtig mange var repræsenteret. Mødet var mest et orienteringsmøde, med indlæg fra alle udvalgsformænd i kommunen ligesom der også var et gruppearbejde på tværs af landsbyrådene. Der blev bl.a. arbejdet med Vores Lejr 2017 og helhedsplanen over Kær.

Pkt. 7. Frivillighedsugen – uge 39 I denne uge sætter Sønderborg Kommune fokus på det frivillige arbejde i kommunen. Man opfordrer i den forbindelse også til at man laver arrangementer i nærområderne. Der kan i den forbindelse søges et tilskud på 1.000,- fra kommunen. Umiddelbart synes landsbyrådet, at man her har nok at se til, men man vil lede opfordringen videre til andre foreninger i nærområdet. Skulle nogen alligevel få ideer, er man hjerteligt velkommen til at bringe dem på banen. Inden mødet var færdig, var der allerede kommet en attraktiv ide om en større kunstudstilling i den tomme præstegård. Det kunne f.eks . være 2 værker udvalgt af hvert landsbyråd i kommunen. Christa arbejder videre med sagen.

Pkt. 8. De bæredygtige Landsbyer i Sønderborg viser frem, 30. maj 2015. Vi har modtaget en invitation til udstilling om De bæredygtige Landsbyer, hvor man kan besøge forskellige områder i kommunen. Der var ikke umiddelbart nogen der kunnet deltage.

Pkt. 9. Projekt alternativ kollektiv transport i yderområderne. Der er intet nyt til dette punkt

Pkt. 10. Klubhuset og fritidsområdet i Tørsbøl Hans Jørgen Bollmann har fået en opfordring til, at landsbyrådet tager initiativ til, at der sker noget omkring klubhuset og arealet. HJB skitserede en plan for, hvad vi eventuelt kan gøre for at hjælpe. Første skridt på vejen må være at indbyde til et bestyrrelsesmøde i Tørsbøl. Hvis ikke der er interesse fra Tørsbøl skal vi ikke involvere os. Katrine, Niels Peter, HJB og Lilian vil gerne arrangere et bestyrrelsesmøde og Ove vil gerne deltage. Ove vil gå på jagt efter de gamle vedtægter. Mødet vil blive afholdt formodentligt d. 13.5.

Pkt. 11. Eventuelt  Niels Peter fremlagde forslag til ”by-port” og finger-touch-skærm. Det blev besluttet, at man vil arbejde videre med en ansøgning til kommunen om en forhåndsgodkendelse. Christa gjorde opmærksom på, at de gamle opslagsskabe både i Tørsbøl og på forsamlingshuset er ikke længere pæne. Der skal ryddes grene og gøres rent. Igen mangler vi en landsbypedel. Foldere til stenparken og andre seværdigheder bør laves og ligge hvor der kommer mange mennesker. Vi skal have fundet en løsning på dugproblemet i udstillingshuset ved stenparken Referatet blev oplæst og godkendt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd.   Dato:

Onsdag den 01.04.2015 kl. 19.00 – 21.30

Mødested:

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

Deltagere: Ove Lauritzen, bodil Brunsgaard, Niels Peter Nielsen, Hans Jørgen Bollmann, Gerd Conradsen. Per Østergaard, Christian Rossen

Mødet er åbent alle er velkomne. Erik Sahl Afbud fra: Hans Jørgen Albrechtsen, Katrine Otzen Jens Good

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt: ansøgning om bus til lokalområdet. Tilføjes som punkt 5.

Pkt. 2. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 04.03.2015  Referat fra den. 4.marts godkendt. Opfølgning: Mosekonen:  Kan ikke restaureres. Christa Conradsen har etableret en arbejdsgruppe bestående af: Christa Conradsen, Inga Bollmann, Inge Nielsen, Bente Dahmlos, Hans Peter Brunsgaard. Hat ikke holdt 1. møde endnu.  

Trafikproblemer på Felstedvej: Ønske om hastighedsbegrænsning; Niels Peter Nielsen (NPN) har haft kontakt til kommunen, som viderehenviser til politiet. NPN vil kontakte politiet. Evt. opsætning af trafiktælling og/eller hastighedsmåler.  

Oprydning i gamle bygninger: Hvis der skal arbejdes videre med sagen vil det være Landsbyrådet – i første omgang hviler sagen.  

Salg af byggegrunde: Det er et stort ønske at byggegrundende i lokalområdet gøres salgbare. NPN har kontakt til medarbejder i kommunen som står for salget af byggegrunde i kommunen, har ikke fået tilbagemelding fra kommunen endnu. NPN arbejder videre med sagen.

 Anvendelse af præstegården: Forespørgsel om anvendelse af Præstegården behandlet på seneste menighedsrådsmøde den 19.03.2015. Menighedsrådet har besluttet ikke at udleje Præstegården på nuværende tidspunkt.

Pkt. 3. Status for ”stiafspærring” i Kværs.  Den 16.marts 2015 har der været afholdt forhandlingsmøde med lodsejere af jorden omkring det tidligere stianlæg. Deltagere fra Landsbyrådet; Hans Jørgen Bollmann, Lilian Jensen, Christa Conradsen, lodsejerne Jørgen Warm og Ervin Christensen, Marianne Tychsen fra Afdeling Natur, Sønderborg Kommune og Landdistrikts koordinator Connie Skovbjerg, deltog. Marianne Tychsen arbejder videre med mulighederne for at få forlig omkring stianlæg. Det vil formentlig tage 2-3 måneder inden der er en afklaring.

Pkt. 4. ”Ren Dag” den 19.04.2015.  Hans Jørgen B. har kontakt til Sønderborg Forsyning som leverer plastikposer til papir. Dåser skal samles i særskilte poser. Sønderjysk forsikring har sponsoreret 10 stk. sikkerhedsveste. Opsamlingstænger kan ikke skaffes. Landsbyrådet tilmeldes Danmarks Naturforening ”Ren dag”. Pressemeddelelse med omtale i dagspressen.  Indkøb: Morgenmad med rundstykker og kaffe (Landsbyrådet indkøber til rundstykker), Per står for indkøb. Forsamlingshuset sponsorerer kaffen. Sønderborg Forsyning betaler for øl & vand eller pølser. Begge dele købes hos Forsamlingshuset.  Bykort over Snur-om – Kværs – Tørsbøl. Søndag den 19.april mødes bestyrelsen kl. 08.30   Omdeling af flyers ”Hold naturen ren” til samtlige husstande, efter samme princip som sidst. Lilian printer flyters og fordeler flyers til omdelerne. Skal omdeles i starten af uge 16.  Der skal findes én der kan køre med bil og trailer til opsamling.

Pkt. 5. Bus- Projekt  Landsbyrådet har tilsluttet sig en interessetilkendegivelse til deltagelse i projektet ”Bæredygtige kollektive transportkoncepter i landdistrikter” hos Trafikstyrelsens Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Connie Skovbjerg, landdistrikts koordinator har talt med Lilian om projektet og har nu fremsendt en projektbeskrivelse. Projektets vurderes til at være interessant for området, da det sigter mod at dække et behov for fleksibel kollektiv transport, som flere af borgere i vores område ikke får dækket på nuværende tidspunkt. Projektbeskrivelsen er sendt til alle medlemmer af bestyrelsen. I projektbeskrivelsen beskrives området Kværs-Tørsbøl-Snurom med: Område 2: Kværs-Snorum-Tørsbøl 2 delebiler Mindre tiltag, som ud fra analysen vil lette adgangen til/understøtte den kollektive transport. Det kan fx være opsamlingssteder centralt i landsbyerne for kørelejlighed til Sønderborg eller nærmeste busstoppested. Se bilag C for yderligere beskrivelse Umiddelbart kan det være svært at se hvad 2 dele-biler kan bruges til i området. Projektbeskrivelsen tages op til næste møde i Landsbyrådet den 6.maj 2015.

Pkt. 5. Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom området.  Planlægning af det videre arbejde med udviklingsplanen. Drøftelse af hvorledes der skal arbejdes med udviklingsplanen for Kværs-Tørsbøl-Snurom området. Plancher fra Borgermødet den 25.02.2015 vedlægges som bilag. Nedsættelse af ”beskriver udvalg”, i første omgang bestående af Niels Peter, Bodil og Lilian, 1. møde afholdes 8.april kl. 19.00 på Degnetoft 15, Kværs. 

Pkt. 6. Eventuelt   Cross-banen i Tørsbøl – bliver brugt ind i mellem. Banen er ikke registeret som officiel bane.  

Legepladsen og klubhuset i Tørsbøl – Landsbyrådet har stadig penge stående til legeredskaber og bænke til legepladsen. Tages op i forbindelse med næste møde når Katrine deltager. Ca. 14.000,-  

Præstegården til brug for skolehjemmet. Mulighederne behandlet i forbindelse med seneste møde i Menighedsrådet den 19. marts – Menighedsrådet laver på nuværende tidspunkt ingen aftaler omkring udlejning eller anvendelse af præstegården, da der formentlig til næste år skal søges sognepræst til pastoratet.

Hjemmesiden er ajourført. Aktivitet kalender er ajourført.

 Niels Peter orienterer om tankerne for ”by-port” standere, fremlægges når mere konkrete planer foreligger.  Forslag om udvalg der sonderer muligheder og evt. ansøger om midler til økonomiske midler til iværksættelse af initiativer. Enighed om at når der foreligger konkrete projekter eller initiativer nedsættes udvalg til udarbejdelse af ansøgninger til økonomiske midler.

Næste møde den 6. maj 2015 kl. 19.00 på Kværs Idræts-Friskole.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat Landsbyrådet KTS d. 04-03-2015
Deltagere : Hans Jørgen Bollmann, Christian Rossen, Niels Peter Nielsen, Bodil Brunsgaard,
Katrine Otzen, Christa Conradsen, Gerd Conradsen, Ove Lauritzen, Per Østergaard, Erik Sahl.
Afbud fra : Lilian Frees Jensen, Hans Jørgen Albrechtsen, Jens Good
Mødet blev ledet af Hans Jørgen Bollmann
1. Der blev budt velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen.
2. Dagsordenen blev godkendt.
3. Referat fra d. 04-02-2015 og referat fra generalforsamling d.25-02 2015 godkendt-
4. Konstituering af ny bestyrelse : Formand: Lilian Frees Jensen, Næstformand: Hans Jørgen
Bollmann, Kasserer: Per Østergaard, Sekretær: Hans Jørgen Albrechtsen, Presseansvarlig:
Christa Conradsen, Bestyrelsesmedlemmer: Gerd Conradsen, Christian Rosen, Katrine
Otzen, Bodil Brunsgaard, Niels Peter Nielsen. Suppleanter: Ove Lauritzen, Jens Good.
5. Udviklingsplan for KTS området: Arbejdsgrupper til udviklingsplan diskuteres, og det blev
besluttet at vente til næste møde med at oprette diverse arbejdsgrupper.
6. ”Stiafspærring” i Kværs: Der bliver i nærmeste fremtid, indkaldt til møde med de
implicerede parter, med deltagelse fra landsbyråd og Sønderborg kommune.
7. Planlægning af møder: Første onsdag hver måned.
8. Gennemgang af kommende initiativer: Landsbypedel: er afsluttet ind til videre.
Julebelysning : blev diskuteret, ingen konkrete ideer endnu.
Byporte: Niels Peter er kommet med et forslag til byport og infotavle, og arbejder videre
med sagen.
Cykelsti, Søndertoft: Kommunen vil prøve at afvande den, ellers ingen handling.
Cykelsti ,Buskmosevej: Een person fra Sønderborg kommune er sat på sagen, udvidelse af
Buskmosevej samt cykelsti, fra Kværs til Ravnbjerg. Lodsejerne får besked i løbet af foråret.
Kinesisk Skulptur i Kværs: er udført.
Venstresvingsbane Avntoftvej/Søndertoft: er på ønskelisten ved kommunen sammen med
mange andre ,mere trafikkerede steder, så der sker ikke noget i laaaang tid.
Fælles mailliste til nyhedsbreve-for alle foreninger: Der arbejdes videre med sagen.
Traveture omkring Kværs: Tages op senere.
Hjertestarter i Tørsbøl og Snurom: Der arbejdes videre med sagen.
9. Eventuelt: Ren Dag søndag d. 19 april (landsdækkene) ansøgning om deltagerpakke senest
d. 7 april. Der bliver lavet flyers om Ren Dag, samt evt. tilmelding til fælles mailliste.
Uddeles i uge 16. HJB
Mosekonen: Poul Erik Schøtt Lund fra Sønderborg Kommune, har været at besigtige den 15
år gamle Mosekones dårlige forfatning, og den kan ikke reddes, men han skriver at vi kan
sende en ansøgning til Center for kultur ( Tanja Zeba ), og den muligvis kan hjælpe os med
en ny skulptur. Christa Conradsen vil stå for en arbejdsgruppe, der vil arbejde for en ny
træskulptur.
Trafikproblemer på Felstedvej: Der mangler cykelsti/cykelstribe fra Kiddingvej til Felsted,
og der køres alt for stærkt på strækningen, måske hastighedsbegrænsning på 70 km/t?
NPN arbejder med sagen.
Oprydning i gamle bygninger, samt arbejde for at få gang i salg af byggegrunde i området.
NPN arbejder med sagen.
Erik Sahl har en ide om at lave Præstegården om til en afdeling af julemærkehjemmet, med
aktiviteter i Parken og i skolen. Erik og formanden arbejder med sagen.
Per Østergaard

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referat fra d. 25-02-2015 ,Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl Snurom

Vi startede med fællesspisning ( Carmens gode mad ) med ca. 30 deltagere, der efter Borgermøde, hvor vi skulle have opdateret vores udviklingsplan. Der kom mange gode indput, fra de ca 40 deltager, som vi skal arbejde videre med.

Generalforsamling i.flg Dagsorden

Valg af Dirigent: Gerd Conradsen

Valg af Referent: Per Østergaard

Formandens ( Lilian Frees Jensen ) Beretning:

Informerede først om medlemmernes pladser i Bestyrelsen:

Formand Lilian Frees Jensen Næstformand Christian Rossen Kasserer Per Østergaard Hans Jørgen Bollmann Hans Jørgen Albrechtsen Gerd Conradsen Suppleant Jens Good Suppleant Ove Lauritzen

Vi har som regel kun et møde om måneden, eller flere hvis det er nødvendigt. 19 april afholdt vi Ren dag, hvor der blev samlet affald i området. Stenparken blev indviet og navngivet Degnegårdspladsen, 1.juli, med ca. 100 besøgende 1 oktober havde vi Anders Brandt, fra Sønderborg kommune, med til bestyrelsesmøde hvor vi bl.a snakkede afspærring af offentlig sti, og Landsbypedeller. Vi er i gang med at rydde op på vores hjemmeside ( kværs-sogn.dk ), og vi skal have opdateret  kalenderen, og lagt referat ud på siden. Vi har været til rundvisning på Aabenraa Sygehus inden ibrugtagning I september tilbød Sønderborg kommune at stille en 9 personer bus til rådighed for et landsbyråd i 2 1/2 måned,  men vi var ikke hurtige nok til at ansøge, så bussen gik til Skelde . Lige nu arbejder vi med afspærring af en offentlig sti, og skal i gang med ny udviklingsplan.

Kasserens beretning blev godkendt.

Valg til bestyrelsen: Lilian Frees Jensen, Christian Rossen , Gerd Conradsen, Ove Lauritzen og Jens Good var på valg, og blev genvalgt. Tillykke. Nyvalgt til bestyrelsen er: Niels Peter Nielsen, Bodil Brunsgaard og Katrine Otzen . Tillykke. Gunder Jensen har ønsket at træde ud af bestyrelsen , på grund af travlhed i Firmaet.

Indkomne forslag: ingen

Eventuelt: Ønsker om at Landsbyrådet ansøger Sønderborg Kommune ,om at få den fjernede bænk mellem Kværs og Tørsbøl tilbage, måske med en elektronisk infotavle til.

Per Østergaard