Referat fra møder i Landsbyråd 2019

 

April  

 Dagsorden: / REFERAT. Fra 11/4

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 4.3.   OK.

Pkt. 2.                 Iværksætterkøkken: Der er søgt diverse fonde ang. økonomiske midler – dog er intet godkendt indtil nu.100.000,- er bevilliget til, at få lavet mere uddybende tegninger. Der, er forslag om at, der samles en lille gruppe, som er tovholdere i.f.t. ansøgningerne.

Pkt. 3.            Landsbybussen : Der er leveret en ny bus, efter tyveri af den anden. Forslag om, at nøgleboksen sættes ind i muren for derved, at mindske risikoen for tyveri af bilnøglen.        Bussen, har ikke været udlejet ret meget her i løbet af vinteren.

Der skal oprettes en MOBILITETS forening, i forbindelse medlandsbybusserne. Der laves en bestyrelse ud fra de 3 foreninger i Lysabild, Skelde og KTS. Der laves vedtægter for afholdelse af møderne. Bussen, kører til ca. august 2019 (økonomi)

                            

Pkt. 4.            Cykeltrailer : Den er klar til afhentning. Hardy henter den og indtil videre, står den ved Hardy. Traileren kan lejes af både private og foreninger. Der skal aftales pris og booking – hvordan gør vi ? Jens Aage bedes lave en booking kalender – ligesom ved bussen på KTS s hjemmeside.

 

Pkt. 5             2020 – 100års jubilæum for genforeningen : Menighedsrådet, Landsbyrådet og evt. flere foreninger laver et arrangement i forbindelse med jubilæet. Gert Conradsen inviteres til, at fortælle om Genforeningen. Der inviteres evt. gæster til dagen. Der laves program. Menighedsrådet er tovholder på arrangementet.

 

Pkt. 6.                 Nyt fra Webmasteren: Intet nyt.

Pkt. 7.                 Nyt fra kassereren: ” Det kører ”.

Pkt.8. Igangværende sager.

 • Årsmøde i Landsbyforum d. 3.4. :Det havde været en god aften – se udsendte referat.

Gør-rent –dag: Aftalt med Louise fra skolen ang. gør rent dag, at der holdes et møde inden næste gang. Dette for, at lave ruter og fordeling af børnene.

Pkt. 9.                 Eventuelt: Fra græs klipperne. Der har været en udskiftning af materiellet og det skulle gerne være til gavn for arbejdet med, at klippe i vores område.

Næste møde 1.5.2019                                

Marts

Referat af mødet den 4.3.

Pkt. 1.            Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 6.2.                              Godkendt.

Pkt. 2.            Konstituering af bestyrelsen.

Formand – Niels Peter Nielsen

Næstformand – Hans Jørgen Bollmann

Kasserer – Birger Wraa

 

Pkt.3.             Opsamling fra generalforsamlingen.

Formanden – ønsker, at sende en tak til de bestyrelsesmedlemmer,                           der har ydet en god indsat i bestyrelsen.

Ved valget, blev der desværre ikke valgt nye bestyrelses medlemmer                           eller suppleanter.

Der var mødt ca. 50 medlemmer til spisning – generalforsamling –                               foredrag med Stephanie Lose. Ønskeligt, hvis der havde været flere                             deltagere.

 

Pkt. 4             2020 – 100års jubilæum for genforeningen.

Den 25/2 – var områdets foreninger indkaldt til møde vedrørende                                 arrangement i forbindelse med 2020. Desværre var der kun mødt rep.                       fra 3 foreninger. Hans Jørgen Bollmann, fra Landsbyrådet blev valgt                           som tovholder. På grund af manglende opbakning fra de ikke                                       fremmødte foreninger – ønsker Hans Jørgen/ Landsbyrådet ikke,                                 længere at være tovholder for arrangementet. Hvis, der er andre der                         ønsker, at arrangere noget i den forbindelse, er de meget velkommen                       til det.

Pkt. 5             Inkubationskøkken

Der er sendt ansøgninger vedrørende penge til opførelse af køkkenet.                       Der er modtaget fine anbefalinger af selve projektet fra div. firmaer.                           Der arbejdes videre med ansøgningerne.

Pkt.6                Cykeltrailer

Der er nu et lovende tilbud på den cykeltrailer foreningen arbejder                           med, at få købt.

Pkt.7              Gør-rent –dag

Den 10/4 kl. 12 – er der opstart på ”Gør rent dag.” Dette, gøres                                   sammen med elever fra Kværs Idrætsfriskole. ALLE, er velkomne til,                             at hjælpe til med, at vores område får ryddet op. Mød op på skolen !                           Efter oprydningen er der en let forplejning.

Pkt. 8                  Igangværende sager:

 •             Landsbybussen. – Der, er nu kommet en ny leasing-bus. Prisen, er nu                   2,50 pr.km. Alle der bor i postnr. 6300, kan booke bussen, der er lavet                 ny kørebog.,
 •            møde i Landsbyforum.
 •            Årsmøde i Landsbyforum d. 3.4.?

Pkt. 9       Eventuelt  – Landsbyrådets dagsorden kommer fremover på                                          hjemmesiden.

Næste møde 3.4.2019….. datoen er ændret til 11/4 2019  

 Ref. Bodil.

Februar.

Kværs – Tørsbøl – Snurom Landsbyråds Generalforsamling.

Afholdt den 20. februar 2019.

Aftenen startede med, at formanden for Landsbyrådet, Niels Peter Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte om aftenens program.

Der var mødt ca. 45 gæster til fællesspisningen og snakken gik godt rundt ved bordene.

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og Danske regioner, var inviteret som aftenens gæst.

Stephanie Lose fortalte meget engageret om, berettigelsen af regioner og det der arbejdes med i Region Syddanmark.

Et af de rigtig store områder, der arbejdes med er sundhedsområdet. Der sker store forandringer omkring patienters indlæggelser. Der bliver foretaget flere ambulante behandlinger og kortere indlæggelser. Der arbejdes meget hen på ” Samme dag – under samme tag ”.

Samtidig, blev debatten vedrørende den nye sundhedsreform taget op. Her var Stephanie Lose ikke enig med Lars Løkke Rasmussens ønske om, at nedlægge regionerne.

Hos Stephanie Lose og måske også hos de fleste fremmødte, var det et stort ønske om, at regionerne består. Derved, kan beslutningerne bibeholdes i landsdelene og ikke tages på Christiansborg.

Efter foredraget, var der spørgsmål fra de fremmødte. De blev besvaret af en meget veltalende og arrangeret – Regionsformand. Tak til Stephanie Lose.

Derefter var der kaffe !

GENERALFORSAMLINGEN.

 1. Formanden for K.T.S. indleder generalforsamlingen med, at foreslå:
 2. Valg af dirigent: Hans Jørgen Bollmann – valgt.
 3. Valg af referent: Bodil Brunsgaard – valgt.

Hans Jørgen – meddeler, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet.

 1. FORMANDENS BERETNING:

Der sker rigtig mange tiltag fra K.T.S. Blandt andet:

GRÆSKLIPPERNE:  Der bliver klippet og trimmet i løbet af sommeren på flere af de områder, hvor kommunen ikke kommer. Det ser rigtig godt ud og forskønner området.

Tak, til ” klipperne ” og til de, der støtter økonomisk.

LANDSBYBUSSEN: Bussen kører fortsat og der er indtil videre økonomi til driften, frem til slutningen af juni i år. Der arbejdes på mulighed for forlængelse, hvis økonomien skulle ændre sig.

Bussen, kører helt naturligt mere om sommeren end her om vinteren.

KØR MÆ` BÆNKE : Der er opsat tre grønne bænke kør mæ` bænke i de tre områder. Meningen er, at man skal kunne sætte sig og så håbe på, at blive taget med af nogle, der kører i den ønskede retning. Derved kan man komme nærmere sit bestemmelses sted, uden brug af egen bil. Dette er et tiltag for, at være med til, at nedbringe CO-2 udslippet.

PLUSTURE: Der er mulighed for, at bestille en ” plus-tur” via Sydbus. Der bestilles en ”bil” , der kører til nærmeste bus/togstation. Man, kører så tæt på bestemmelses stedet med offentlig trafik, som muligt, og bliver afhentet derfra og kørt helt til bestemmelses stedet. Se nærmere under Sydbus – plus-tur.

 CYKELTURE: Der har været arrangeret cykelture i området med god tilslutning. Tak til Hardy Johansen og Christian Thaysen for planlægningen.

CYKELTRAILER: Der indhentes tilbud på en cykeltrailer, der kan medbringe ca. 10 cykler. Denne, vil kunne lejes og bruges af alle der ønsker dette. Derved, kan flere tage ud på cykelture uden for lokalområdet.

MESSEN 2018: Messen var godt besøgt. Udstillerne var meget tilfredse med messen og dens afvikling. Der er gang i planlægningen for næste messe, som afholdes i september 2019.

IVÆRKSÆTTERKØKKEN: Arbejdet fortsætter. Der er nu færdige tegninger klar og ansøgningerne til diverse fonde for økonomisk tilskud er i gang.

 NY LANDSBY: Projektet med den nye landsby, som formentlig kan placeres mellem Kværs og Tørsbøl er i gang. Den nye landsby kommer på kommune planen 2020.

BLOMSTER OG TRÆER: Der er sat og plantet rigtig mange blomsterløg og æbletræer i områderne. Tak til dem der deltog ! Nu kan foråret bare komme !

 Formandens beretning blev godkendt.

 KASSERERENS BERETNING:

Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Der var spørgsmål fra de fremmødte – vedrørende landsbybussen og iværksætterkøkkenet. De blev besvaret af kasserer og næstformand.

Kassererens beretning blev godkendt.

 1. VALG :

På valg var: Gert Conradsen – Niels Peter Nielsen – Hardy Johansen – Bodil Brunsgaard. Alle blev genvalgt.

Allan Bjerregaard – Lillian Jensen (fraflyttet området) – Ove Lauritzen, supl. Ønskede ikke genvalg.

Anette Ebbesen – Christian Thaysen, er begge udtrådt af bestyrelsen.

Da, der desværre ikke var nye der ønskede, at træde ind i bestyrelsen for landsbyrådet, står rådet kun lige med det antal bestyrelses medlemmer, der skal til ifølge vedtægterne !

Der blev ikke valgt nogen suppleanter til rådet.

 1. INDKOMNE FORSLAG:

Forslag fra Lars Lenger. Der blev spurgt til etablering af erhvervs grunde i området, da der ikke findes sådanne. Der var en snak vedrørende bosætning og erhverv. Der blev fra bestyrelsen opfordret til, at der oprettes et ad hoc – udvalg, som ønsker at arbejde videre med dette.

 1. EVT/ ORIENTERING:

Ønske fra borger om, at der søges om opsætning af gadelys på et nærmere bestemt område i Tørsbøl.

Færdiggørelsen af Buskmosevej påbegyndes efter sommerferien – 2019.

100 året for Genforeningen. Der er fællesmøde på skolen, for foreningerne den 25/2 vedrørende ideer til arrangementet. Forslag om, at arrangementet afholdes den 14. marts 2020.

Else Egholm, lokal historisk forening – gjorde opmærksom på, at foreningen meget gerne modtager billeder og andre ting fra lokal området, til brug i foreningen.

Næstformanden / dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Ref: Bodil Brunsgaard.